JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”
KOZICA, OŠTRA LUKA

KONKURS
za izbor direktora
JU Oš „Josif Pančić”, Kozica, Oštra Luka

I -Predmet

Školski odbor JU Oš „„Josif Pančić”, Kozica, Oštra Luka, raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Oš „„Josif Pančić”, Kozica, Oštra Luka

II – Mandat

Mandat direktora JU Oš „„Josif Pančić”, Kozica, Oštra Luka traje 4 ( četiri ) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru prosvjete i kulture dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane Školskog odbora.

Posebni uslovi radnog odnosa

III- Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Oš „„Josif Pančić”, Kozica, Oštra Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole i to :

Opšti uslovi :
1. da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

Posebni uslovi :
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao struni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. Nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužbom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV- Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to :
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, kao i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,
5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,
6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatimau radu,
11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dostavljena dokumentacija ( koja je navedena u konkursu ) neće se vraćati kandidatima.

V- Rok za učešće na konkursu u način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u RS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole :

JU Oš “Josif Pančić” Kozica, Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan, sa naznakom “Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Oštra Luka”.

VI- Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima konkursa Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija