Donosimo dio obrazloženja presude Osnovnog suda u Prijedoru u kojem postupajući sudija analizira i ocjenjuje iskaze svih deset saslušanih svjedoka, na osnovu kojih je, između ostalog, donio oslobađajuću presudu:

U dokaznom postupku ispitana je u svojstvu svjedoka Sandra Kusonjić i iskaz ove svjedokinje sud je prihvatio kao istinit i potpun dokaz. Po ocijeni suda ista je u svom iskazu bila objektivna, uvjerljiva, detaljno je opisala postupanje po procedurama koje su se ticale njenog rada u Domu zdravlja. Riječ je o svjedoku koji odlično poznaje funkcionisanje i rad u Domu zdravlja u Prijedoru, te ista u svom iskazu ni u jednom segmentu nije bila kontradiktorna a na sva pitanja davala je jasne i nedvosmislene odgovore.

Kada je u pitanju iskaz svjedoka Aleksandra Škorića, inače zaposlenog na mjestu načelnika Službe opštih i kadrovsnih poslova Doma zadravlja u Prijedor, sud je iskaz ovog svjedoka prihvatio kao istinit i objektivan, njegov iskaz nije doveden u pitanje ni unakrsnim ispitivanjem od strane odbrane optužene, te sud ne nalazi nikakve posebne razloge na strani ovog svjedoka koji bi ukazivali na davanje lažnog iskaza.

Svjedok Dalibor Lajić ispitan je kao svjedok tužilaštva. U vrijeme dešavanja predmetnog događaja isti je obavljao poslove referenta zaštite na radu. U svom iskazu je detaljno opisao organizaciju i rad portirske službe, probleme sa kojima su portiri susretali u svom radu, te je ukazao na odluke koje je tadašnji direkotr Slavica Popović usmeno donijela, a to su odluke od 30.08.2020. godine kada je donijela odluku da portiri neće više bilježiti temperature na frižiderima na svaka tri sata u noćnoj smjeni, kao i odluka od 02.11.2020. godine da portiri neće raditi noćnu smjenu. Sud je takođe poklonio vjeru iskazu ovog svjedoka, tj. sud je njegov iskaz ocijenio kao objekitivan, nepristran i ni u jednom momentu svog iskaza nije bio protivrječan.

Kao svjedok tužilaštva ispitan je svjedok Milan Knjeginjić, iz čijeg iskaza proizilazi da je zaposlen u privatnoj firmi „Elektro servis“ čiji je vlasnik njegov otac Sretko Knjeginić. Firma u kojoj je zaposlen ovlaštena je, između ostalog, za servisiranje rashladnih uređaja marke „Beko“. Iskaz svjedoka Knjeginjića sud je takođe prihvatio kao validan dokaz, cijeneći da je isti u svom iskazu bio iskren i uvjerljiv. Odgovarajući na sva postavljena pitanja, dao je logične odgovore, te sud nije našao u njegovom iskazu bilo kakve protivrječnosti.

Kada je u pitanju svjedok dr Draško Brezičanin, sud je iskazu ovog svjedoka poklonio punu vjeru i po ocjeni suda isti je istinito i objektivno svjedočio o onome što mu je poznato vezano za oragnizaciju i rad u Službi hitne medicinske pomoći, sa posebnim akcentom na rad portira odnosno njihov prestanak rada u Službi hitne pomoći, način na koji su prevazišli ovaj problem, te o onome što mu je poznato vezano za sam događaj od 12.04.2021. godine.

Takođe, u dokaznom postupku je ispitan svjedok Miroslav Senić u svojstvu vlasnika dioničkog društva koje je prodalo UPS uređaj firmi „Vizija“ iz Banjaluke, a koja je taj UPS uređaj prodala Domu zdravlja Prijedor. Sam iskaz svjedoka Senić Miroslava nema poseban značaj kada je u pitanju kvar na rashladnom uređaju marke „Beko“ u kojem se uskladištene i čuvane vakcine, tako da njegov iskaz vezano za samo prodaju UPS uređaja sud u potpunosti prihvata kao istinit i objektivan, uz napomenu da je svjedok Senić i ukazao u svom iskazu na svrhu UPS uređaja, tj. da je njegova svrha u tome da, kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, omogući rad uređaja dok se ne pređe na agregatsko napajanje ili da se oprema ugasi, ako je u pitanju osjetljiva oprema koja čuva podatke.

Kada je u pitanju svjedok Dušanka Smiljanić sud je takođe djelimično prihvatio iskaz ove svjedokinje, i to u dijelu koji se odnosi na konstataciju da je do dana 21.03.2021. godine obavljala poslove višeg sanitarnog tehničara u Higijensko-epidemiološkoj službi, a od 21.03.2021. godine nalazi se na dužnosti glavne medicinske sestre. Takođe, iskaz svjedokinje u kojem ista opisuje način saznanja za probleme sa skladištenjem vakcina Spunjik V, očitanjem data logera i slanja e-maila Institutu za javno zdravstvo RS, sud je prihvatio kao objektivan i istinit iskaz jer se on podudara sa iskazom svjedoka Kusonjić Sandre. Međutim, svjedokinja je takođe potvrdila u svom iskazu i pravila procedure koja se odnose na čuvanje imuno-bioloških preparata. Prema navednoj proceduri, u roku od 4 sata od nestanka elektirčne energije nju poziva portir da potpomogne Higijensko-epidemiološkoj službi u smislu da treba da obezbijedi kontinuirano napajanje električnom energijom, a to je podrazumijevalo da se aktivira manuelni agregat sa kojim je raspolagao Dom zdravalja u Prijedoru. Međutim, kada je u pitanju dolazak vakcina u Dom zdravlja i njihov smještaj u zamrzivač, svjedokinja Smiljanić je izjavila da je samo informativno čula od svojih kolegica da su vakcine stigle tako da nije bilo prisutna njihovom prijemu niti skladištenju, te je to bilo jednu sedmicu prije njenog stupanja na funkciju glavne sestre, te da sam prijem vakcina i njihovo skladištenje nije bilo u opisu njenih poslova. Međutim, nasuprot ovakovom iskazu svjedokinje, odbrana optužene je istoj prezentovala prilikom unakrsnog ispitivanja na uvid otpremnicu „Krajinagroup“ Banjaluka od 20.03.2021. godine o isporučivanju vakcina Domu zdravlja Prijedor, Sputnjik V, I komponenta, u vrijednosti od 50.000 KM, te je svjedokinja potvrdila da je ona potpisala otpreminicu, da je potpis njen i da su te vakcine pohranjene u zamrzivač „Beko“, a takođe da joj je i poznato da treba da se nabavi zamrzivač kao prelazno rješenje za skladišenje vakcine protiv kovida 19, dok ne stigne zamrzivač sa Instituta za javno zdravstvo RS, te da je u nabavku tog zamrzivača išla njena kolegica Sandra Kusonjić. U ovom dijelu sud nije prihvatio iskaz svjedoka Smiljanić Dušanke jer je očigledno da je ista i učestvovala kako u prijemu, tako i u skladištenju vakcina, pogotovo ako se ima u vidu da je potpisala otpremnicu za prijem vakcina. Takođe, svjedokinja je tokom svjedočenja izjavila da je njoj poznato da je postojala potreba za održavanjem hladnog lanca, te je branilac optužene svjedokinji ukazao da je kao nadzorni tehničar službe ona bila odgovorna za skladištenje imuno-bioloških preparata po odgovarajućoj proceduri, a prema iskazu svjedokinje ista je do 21.03.2021. godine bila na dužnosti nadzornog tehničara službe i bila je odgovorna za skladištenje vakcina, te je ista izjavila da je u saradnji sa doktoricom, tj. optuženom Otković Milicom, odlučila ko će pratiti hladni lanac. Kada je branilac optužene istoj ukazao na odredbe procedure na stani 3 do 5, tačka 4.4 „Nadzorni tehničar HES-a dužan je da odredi osobu čija je obaveza da na početku i na kraju radnog vremena vodi kontrolu evidencije temperature u rashladnim uređajima u kojima se čuvaju imuno-biološki preparati“, svjedokinja je bila kategorična u tvrdnji da je ona tu odluku donijela kao nadzorni tehničar HES-a na kojoj dužnosti je bila do 21.03.2021. godine, kada je imenovana za glavnu sestru u ustanovi, da su prema navedenoj odluci za nadzor tada bile zadužene Kusonjić Sandra i Ritan Melanija. Svjedokinja je takođe navela da se na početku svake godine donosi takva odluka, a misli da je ona i protokolisana u knjigama protokola Doma zdravlja Prijedor. Međutim, dovodeći u vezu iskaz svjedokinje Smiljanić sa podneskom Doma zdravlja od 25.09.2023. godine u kojem je Dom zdravlja obavijestio sud da ne posjeduje ovlaštenje za nadzor nad hladnim lancem u toku radnog vremena za 2021. godinu /podnesak je potpisan od strane direktora Miloša Marjanovića i ovjeren pečatom Doma zdravlja/, iz kojih razloga je sud ovaj dokaz materijalne prirode prihvatio kao validan i zakonit, a što ukazuje na kontradiktornost u iskazu svjedoka Smiljanić Dušanke, tako da u ovom dijelu sud nije prihvatio njen iskaz da je ona kao nadzorni tehničar HES-a donijela odluku o tome ko će biti zadužen za praćenje hladnog lanca odnosno očigledno proizilazi nesporan zaključak da takva odluka nikada nije ni donesena kada je u pitanju kalendarska 2021. godina kada se desio predmetni događaj.

U dokaznom postupku ispitana je i dr Dijana Đerić koja je neposredno i u vrijeme predmetnog događaja obavljala dužnost pomoćnika direktora za medicinka pitanja. Po ocjeni suda, ista je pred sudom dala detaljan i objektivan iskaz, ista je bila u kontradiktornosti samo u jednom dijelu svog iskaza, a to je da je u svom iskazu navela da ju je načelnik pravne i kadrovske službe Škorić Aleksandar obavijestio dolaskom na vrata njene kancelarija da portiri neće raditi noću, a kada je ista odgovarala na pitanja da li ju je dr Brezičanin Draško, kao načelnik Hitne medicinske pomoći, obaviještavao o tome da portiri ne rade noćnu smjenu u Hitnoj pomoći, ista je izjavila da ona sa njim nije ostvarivala komunikaciju po tom pitanju iznoseći trvdnju da je on po tom pitanju nije obaviještavao već da je činjenicu da portiri ne rade noću saznala dana 12.04.2021. godine od dr Milice Otković. Kako su u pitanju oprečne izjave svjedoka vezano za noćni rad portira, sud je ipak mišljenja da je ova činjenica svjedoku Đerić Dijani ipak bila poznata. U svemu ostalom sud prihvata iskaz ove svjedokinje.

Iskaz svjedoka Aleksandre Bašić sud je takođe samo djelomično prihvatio, i to u dijelu u kojem ista iskazuje o svojoj ulozi kao stručnog saradnika za kadrovske poslove na kojem radnom mjestu je bila zaposlena u Službi kadrovskih i opštih poslova. Ista je iskazivala o nabavci zamrzivača „Beko“, te takođe navodi da ju je lično nazvala optužena Otković Milica i saopštila joj da se što prije mora nabaviti zamrzivač u kojem se moraju skladištiti vakcine, s obzirom da od Instituta za javno zdravstvo zamrzivač koji im je obećan neće stići prije nego što stignu vakcine protiv kovida, a već je najavljeno da počinje vakcinisanje stanovništva. U tom dijelu sud prihvata iskaz svjedokinje, međutim, u preostalom dijelu u iskazu same svjedokinje ima dosta protivrječnosti odnosno u mnogim segmentima njen iskaz se razlikuje od iskaza koji je dala u fazi istrage, što je utvrđeno prilikom njenog ispitivanja nakon što joj je prezentovan zapisnik o njenom saslušanju u fazi istrage. Takođe, prilikom unakrsnog ispitivanja svjedokinje Aleksandre Bašić, ista je je bila protivrječna u mnogim činjenicama koje je iznosila, a pogotovo kada je u pitanju pokretanje disciplinskog postupka protiv Otković Milice, kada je u pitanju rad portira u Domu zdravlja, te ko je odgovoran za rad portira, kao i iznošenje netačnih navoda u smislu da Lajić Dalibor nije referent zaštite od požara već referent zaštite na radu, ista je izjavila da njoj nisu bila poznate činjenice vezane za rad portira, a koje su propisane Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a to je da portiri obavljaju, između ostalih, i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima, a po nalogu načelnika službe, glavne sestre i direktora, tako da nisu tačni navodi da portirima rukovodi i nadzire njihov rad referent zaštite na radu. Kada je u pitanju disciplinski postupak protiv Otković Milice, ista je izjavila da je nastao kao rezultat njene odluke, pri čemu je ona polazila od toga je je Otković Milica rukovodeći kadar, tj. načelnik HES-a, a, između ostalog, da ista nije uskladila nove preporuke i uputstva sa postojećom procedurom odnosno da nije dala preporuke i naloge na koji način bi trebalo obezbijediti hladni lanac za vakcine protiv korona virusa. Takođe, svjedokinja je izjavila da nije pročitala medotološko uputstvo za čuvanje i skladištenje vakcina protiv kovida, već je to učinila nakon predmetnog događaja koji se desio dana 12.04.2021. godine. Pored svih navoda vezanih za pokretanje disciplinskog postupka, na pitanje branioca optužene šta to optužena u martu mjesecu uradila protivno metodološkom uputstvu odnosno šta nije uradila, svjedokinja je izjavila da je Milica Otković uradila sve što je trebalo, te ukazujući dalje na sadržaj zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka u kojem stoji da Milica Otković nije predložila sve aktivnosti i mjere u smislu provjere da li portiri obavljaju svoj noćni rad, svjedokinja je odgovorila da Milica Otković kao načelnik HES-a sa radom portira nema nikakve direktne veze.

U dokaznom postupku ispitan je svjedok Milenko Jokić, kao svjedok tužilaštva, i iskazu ovog svjedoka sud je samo poklonio vjeru u dijelu u kojem je isti svjedočio o tome da je u ostvarenom kontaktu sa tadašnjim direktorom Doma zdravlja Popović Slavicom instalirao UPS uređaj u Higijensko- epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Prijedoru i to dana 27. avgusta 2020. godine i na taj UPS uređaj prikopčan je frižider marke „Frimed“. Međutim, u ostalom dijelu iskazu ovog svjedoka sud nije prihvatio, jer je isti u svom iskazu bio protivrječan i nedosljedan. Naime, isti je u svom iskazi naveo, između ostalog, da se ne sjeća da je nekom davao upute za rad navednog uređaja. Prilikom instalacije UPS uređaja bila je prisutna glavna sestra, te misli da je jedno vrijeme bila prisutan i dr Milica Otković. Sjeća se da je razgovor obavio sa direktoricom Doma zdravlja i objašnjavao joj je kako on funkcioniše. Nakon što je svjedoku prezentovan zapisnik o ispitivanju u Policijskoj upravi Prijedor od 19.04.2021. godine, isti je potpis na zapisniku potvrdio kao svoj, a u zapisniku je navedeno da u navednoj ambulanti, osim navedenog frižidera, nije bilo drugih frižidera i zamrzivača, te da je Otković Milici skrenuo pažnju da je taj UPS uređaj namijenjen samo za rad tog frižidera. Ovakvom iskazu svjedoka prigovorila ja odbrana optužene, tj. njen branilac, koji je sudu ponudio i dokaze materijalne prirode da dana 27.08.2020. godine Otković Milica nije bila prisutna u Domu zdravlja već se nalazila na godišnjem odmoru, tj. odbrana je provela kao dokaz šihtaricu, tj. evidenciju o prisustvu radnika na poslu za mjesec avgust i mjesec septembar 2020. godine na ime Milice Otković. Ostvarenim uvidom u navedene dokaze sud je utvrdio da je ista u periodu od 24. avgusta do 07. septembra 2020. godine bila na godišnjem odmoru, a prema odštampanom „screenshotu“ ista je rezervisala svoj boravak u hotelu u Neumu, tako da je svjedok na prezentaciju dokaza promijenio svoj iskaz, te se korigovao da to možda i nije bilo 27.08.2020. godine, već neki drugi dan, što ukazuje na zaključak da je svjedok bio protivrječan, te da je po svaku cijenu želio da svoj iskaz prikaže kao istinit. Takođe, u svom iskazu pred sudom na ročištu za glavni pretres svjedok Jokić je izjavio da je dana 13.04.2021. godine došao u Dom zdravlja po pozivu glavne sestre jer je obaviješten da je pregorio jedan frižider, te je isti naveo da je po dolasku u prostorije Higijensko-epidemiološke službe primijetio da je u prostriji Doma zdravlja zamrzivač zapremine 210 litara za koji misli da je marke „Beko“, te je primijetio na vratima navedenog zamrzivača gdje se nalaze dugmići odnosno prekidači da je nešto bilo skinuto, žice su visile, a zamrzivač je bio isključen. Navedni zamrzivač je stajao sa desne strane, a tu se zatekao i UPS koji je ostavio sa lijeve strane i bio je još frižider koji je on priključio na UPS prije 8 mjeseci, tako da je u momentu njegovog dolaska na lice mjesta u UPS bio uključen samo frižider koji je on uključio prije 8 mjeseci. Nasuprot ovom iskazu svjedoka, istom je prezentovan naprijed navedni zapisnik iz istrage na kojem je isti izjavio da je, kada je dana 13.04.2021. godine izašo na lice mjesta u Dom zdravlja u Prijedoru, zateko je UPS uređaj koji je stajao na podu između frižidera „Frimed“ i drugog zamrzivača „Beko“, u UPS uređaj bili su uključeni i frižider „Frimed“ i zamrzivač „Beko“, te je iznio tvrdnju da je upitao medicinsku sestru da kaže ko im je to rekao da urade, tj. da uključe oba uređaja u UPS. Navodi da mu je medicinska sestra odgovorila da je dr Otković Milica taj uređaj uključila u UPS, da je ona završila elektro-tehničku školu i da se ona u to razumije. Upoređujući ova dva iskaza, očigledno je da se oni nalaze u protivrječnosti, tj. prema iskazu na glavnom pretresu u UPS je bio uključen samo frižider, a na zapisniku u fazi istrage isti je izjavio da su bili u UPS uključeni frižider i zamrzivač.

Takođe, odbrana optužene prilikom unakrsnog ispitivanja osvrunula se na prvobitni kontakt između svjedoka Jokića i tadašnjeg direktora Doma zdravlja Slavice Popović, a svjedok je naveo da njihova komunikacija ostvarena dana 23.08.2020. godine, pa je svjedok izjavio da je njega direktorica pitala za prijedlog riješenja neprekidnog napajanja strujom frižidera marke „Frimed“ u kojem će se čuvati vakcine protiv kovida 19. Na pitanje da na dan 23.08.2020. godine vakcine protiv kovida nisu bile u upotrebni nigdje na planeti Zemlji, svjedok je izjavio da ne zna objasniti odtkud u njegovom iskazu, koji je dao u fazi istrage se spominju vakcine protiv kovida 19, kao i da mu nije poznato da li je dr Otković završila elektro-tehničku školu, već je to samo čuo od medicisnke sestre kada je prvi put gledao frižider za koji je trebalo instalirati UPS uređaj.

Serijal “Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja” najčitaniji je sadržaj portala www.prijedordanas.com u 2023. godini. Nastavljamo pratiti ovaj proces i na drugostepenom sudu.

Tekst i foto – Katarina Panić – www.prijedordanas.com