Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite inicirali su donošenje novog zakona u ovoj oblasti kojim bi se kvalitenije uredila pitanja profesionalne rehabilitacije, izjavio je direktor Fonda Stevica Dronjak.

On je ocijenio da u oblasti zapošljavanja lica sa invaliditetom Republika Srpska ima možda i najuređeniji sistem u regionu, sa vrlo jasnim i konciznim komponentama kada je riječ i o zapošljavanju i samozapošljavanjU, ali da je profesionalna rehabilitacija dobrim dijelom nedorečena.

“Analizom našeg zakona i praćenjem trendova koji su prisutni u Evropi, došli smo do toga da taj sistem treba najprije decentralizovati – dati mogućnost svim obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite, svima koji imaju kapacitet za takvo šta da se uključe u proces profesionalne rehabilitacije”, rekao je Dronjak danas Srni.

On je podsjetio da je prvi zakon u ovoj oblasti Republika Srpska dobila još 2005. godine, odmah poslije Slovenije, da je osnovala ovaj fond i razvila odličan sistem za zapošljavanje, te da često na stručnim javnim skupovima ističe da je Republika Srpska pionir u ovoj oblasti, ali i veteran.

“Sada je potrebno i profesionalnu rehabilitaciju normativno urediti do perfekcije. Na takvoj liniji trenutno su Crnogorci za koje se smatra da u legislativi imaju profesionalne rehabilitacije. I Hrvatska i Federacija BiH takođe idu na nove zakone na tom polju”, naveo je Dronjak.

Prema njegovim riječima, Fond je ove godine po prvi put obezbijedio novac za profesionalnu rehabilitaciju /83.000 KM/, a obaveza Fonda ne može biti samo finansijske prirode, nego mora imati službu koja će se baviti ovom oblašću i ojačati ulogu Fonda u toj oblasti, a koja podrazumijeva i sistem odabira, kontrole, praćenja i nadzora.

“Svi zainteresovani subjekti biće pozvani da učestvuju u pripremi novog zakona. Imamo, na primjer, zahtjeve Boračke organizacije Srpske da se obuhvate i deveta i deseta kategorija RVI, da se granica tjelesnog oštećenja sa 70 odsto spusti na 60 odsto, da se obaveza javnog sektora da 20 odsto javnih nabavki radi s preduzećima koja zapošljavaju lica sa invaliditetom poveća na 30 odsto i da se preduzećima koja zapošljavaju lica sa invaliditetom smatraju ona koja imaju 40 odsto, a ne kao sada 51 odsto lica sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih”, naglasio je Dronjak.

On je istakao da postoji i zahtjev ratnih vojnih invalida Republike Srpske koji su se vratili da žive i rade u Federaciji BiH i tamo registrovali djelatnosti, da kao pravna lica iz Federacije ostvare ekonomsku podršku koju ovaj Fond pokriva u Republici Srpskoj.

SRNA