JU Muzička škola „Savo Balaban”
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Profesor klavira– diplomirani muzičar – pijanista – VII stepen stručne spreme – puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
2.Profesor klavira– diplomirani muzičar – pijanista – VII stepen stručne spreme – puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva do 30.09.2024. godine
3.Profesor fizike – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
4.Profesor informatike i audio-vizuelne tehnike – VII stepen stručne spreme – 5 časova sedmično – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
5.Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 4 časa sedmično – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
6.Profesor islamske vjeronauke – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine

OPŠTI USLOVI:
1) da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

(5) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

(6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 05.10.2023. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

(7) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija