JU Dječiji vrtić „Radost“
Vuka Karadžića 21
Prijedor

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15, 63/20, 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 9/21), člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, v.d. direktor raspisuje:

K O N K U R S
ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA I RADNO MJESTO:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta

II
OPŠTI USLOVI za učešće na konkursu:
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
– da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

Uvjerenja iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III
POSEBNI USLOVI za učešće na konkursu:
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
– da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,
– da ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita. Vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, moće zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ali je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, u protivnom prestaje mu radni odnos.

IV
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
-Prijava na konkurs i kratka biografija (potpisano od strane kandidata)
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-Ovjerena kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidati na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Ujerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu; -Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, -Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima. V Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu na koji neće biti posebno pozivani, a isti će biti obavljen u prostorijama JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, ul. Vuka Karadžića 21, Prijedor, dana 07.06.2023. godine sa početkom u 11 časova.

VII
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, a ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 01.06.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija