Okružni sud u Prijedoru,
Ulica Nikole Pašića bb,
Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA:
1.Viši stručni saradnik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.Opšti uslovi:
– da je državljanin RS ili BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2.Posebni uslovi:
– VII stepen školske spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 3 godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša
-diplome o završenoj stručnoj spremi
-dokaz o traženom radnom iskustvu
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs” ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

Kategorija – državna služba i uprava, pravo
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 25.05.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija