Program provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023.godinu

Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02-400-21/22
Datum: 05.12.2022. godine

Na osnovu člana 3. Zaključka o usvajanju Nacrta budžeta Grada Prijedor za 2023. godinu, broj 01-022- 171 /22 od 02.12.2022. godine, Gradonačelnik Prijedora donosi

PROGRAM
Provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedor za 2023. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Prijedor za 2023. godinu provešće se u periodu od 05.12.2022. godine do 12.12.2022. godine sa ciljem obezbjeđivanja učešća javnosti kroz zainteresovane grupe građana , nevladine organizacije i korisnike budžeta Grada Prijedor u procesu donošenja Rebalansa budžeta i njihovom učešću u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestija.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije će se uobziriti za konačno utvrđivanje Prijedloga budžeta Grada Prijedor za 2023. godine.

Javna rasprava će se održati elektronskim putem, na sljedeće načine:

1. Na internet stranici Grada Prijedor link u dijelu Grad Prijedor/Gradska uprava/budžet/informacije link možete naći sav dostupan materijal za provođenje javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu.

2. Na internet stranici Grada Prijedor link možete dati svoje primjedbe i sugestije o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu u obrascu Javne rasprave o Nacrtu Rebalansa budžeta.

3. Na internet stranici Grada Prijedor možete se ulogovati na aplikaciju eCitizen gdje će Vam biti dostupni svi materijali za provođenje javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu. Putem iste aplikacije možete dati svoje primjedbe i sugestije link

4. Putem mail adrese finansije@prijedorgrad.org možete dati svoje primjedbe i sugestije o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu

5. U pisanoj formi putem info pulta Grada Prijedor na kome će zainteresovani građani i nevladine organizacije moći preuzeti Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu.
Kontakt telefoni: 052/245-163 i 052/245-164

GRADONAČELNIK
Slobodan Javor