Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 97/16) i člana 7. stav 2. Pravilnika a jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 42/17), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I- Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to :
1. samostalni stručni saradnik za izradu lokaciJskih uslova u Odjeljenju za prastorno uređenje, 1 izvršilac,
2. stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i socijalna pitanja u Odjeljenju za boračko- invalidsku zaštitu, 1 izvršilac,
3. komunalni policajac u Qdsjeku kamunalne policije, 1 izvršilac

II – Opis poslova
1. Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova – obavlja složene poslove iz oblasti uređenja prostora i građenja; vrši uvid u dokumente prostornog uređenja i o tome sastavlja zapisnik; vrši građevinske uviđaje na terenu u svrhu utvrđivanja stanja izgrađenosti ili dotrajalosti objekata u skladu sa zakonom i o tome sastavlja zapisnik; obavlja kontakte sa strankama, prati zakone i propise u oblasti uređenja prostora i građenja i primjenjuje iste u svakodnevnom radu; ostvaruje saradnju sa svim nadležnim organizacijama, organima i ustanovama; izrađuje lokacijske uslove za jednostavnije objekte i lokacije i za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola; vrši evidentiranje trošnih i dotrajalih objekata te za iste pribavlja potrebnu dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mj esta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

2. Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i socijalna pitanja – obavlja administrativne poslove u postupku priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu korisnika, prikuplja podatke za utvrđivanje socijalne karte korisnika; obavlja administrativne poslove u postupku dodjele jednokratnih materijalnih pomoći i dodjele sredstava za izgradnju spomenika poginulim borcima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

3. Komunalni policajac – vrši komunaln-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i koritenje javnih savbraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice), javnih površina i drvoreda, objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovvdne mreže i javnih izliva i fontana, javne kanalizacione mreže, abjekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i određivanje atmosferskih voda iz naselja, objekata za depvnovanje otpadaka; vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka, objekata za proizvvdnju i distribuciju toplote, objekata za distribuciju gasa, željezničkih i autobuskih stanica i stajališta, javnih kupatila i kupališta, česmi i bunara, javnih skloništa, javnih toaleta, septičkih i osočnih jama, dječjih igrališta, tržnica, stočnih i drugih pijaca javnih prostora za parkiranje vozila, objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili), vršenja dimnjačarske djelatnosti, vršenja ugostiteljske djelatnosti i druge poslove propisane Zakonom o komunalnoj policiji; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
S. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. ,Ustava BiH), i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnast koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
1. za radno mjesto samvstalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova
– školska sprema: 240 ECTS badova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet,
– radno iskustvv: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

2. za radno mjesto stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i socijalna pitanja
– školska sprema: srednja stručna sprema u četvervgodišnjem trajanju, društvenog smjera,
– radno iskustvo -šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

3. za radnv mj esto komunalni policajac
-školska sprema: 240 ECTS bodvva ili ekvivalent, fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi,
– vozački ispit: B kategorija.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanvm obrascu – Prijava na javni kvnkurs, koja je dostupna na internet stranici Grada Prijedor, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prij avni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dvkumentacijom, kako je navedeno u tekstu ovog konkursa.

Sve rubrike u prijavnvm obrascu moraju biti čitka popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjave da kandidat: 1) nije osuđivan za krivično Djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskaj upravi,
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
3) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugvslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i .
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
sastavni su dio obrasca — Prijava na javni konkurs i ne dostavljaju se posebno.

1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezu e da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broJ: 68/11, 85/11 i 7/15),
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu Je stečeno radno iskustvo),
– vozačke dvzvole za radno mjesto pod rednim brojem 3.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borda.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje j e kandidat konkurisao.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno.

VII – Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prij edlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenik bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prij emnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenik radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak, telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu „Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana nosljednjeg objavljivanja.

Prijedor, 15.09.2022. godine

Gradonačelnik
Slobodan javor