JU Osnovna škola „Jovan Cvijić“
Brezičani bb, 79208 Brezičani
tel.: 052/339-605,
e-mail: os068@skolers.org

Na osnovu člana 149. stav (6), stav (7) i stav (8) , člana 150. stav (3) ,stav (4) stav (5) i stava ( 6 ) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:81/22 , člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18), i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Jovan Cvijić” Brezičani o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 303/22 od 08.09.2022. godine, Školski odbor JU Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani raspisuje :

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Jovan Cvijić“ Brezičani.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić” Brezičani se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Posebni uslovi radnog mjesta

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu ( “Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18 i 91/21) , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22, ( odluka US 119/21) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18) to:

1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 81/22, odluka US, 119/21),
– Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,
– Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Potrebna dokumentacija:
Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Jovan Cvijić” Brezičani, 79208 Brezičani, sa naznakom ” Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Jovan Cvijić” Brezičani” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene:
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ ” Jovan Cvijić“ Brezičani, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 29.09.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija