Javna ustanova Osnovna škola “Mladen Stojanović” Ljubija – Prijedor,
Drage Lukića bb
79206 Ljubija,

Na osnovu člana 149. stav (6), stav (7) i stav (8) , člana 150. stav (4) ,stav (5) i stava (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS” broj: 49/18), i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Mladen Stojanović” Ljubija – Prijedor o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 333/22 od 06.09.2022. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Mladen Stojanović“ Ljubija – Prijedor raspisuje :

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Mladen Stojanović“ Ljubija – Prijedor

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Mladen Stojanović“ Ljubija – Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Mladen Stojanović“ Ljubija – Prijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Mladen Stojanović” Ljubija – Prijedor se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Posebni uslovi radnog mjesta

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Mladen Stojanović“ Ljubija – Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu ( “Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18) , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18) to: 1. Opšti uslovi: – da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 81/22),
– Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,
– Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Potrebna dokumentacija:
Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu, -Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen, -Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Mladen Stojanović” Ljubija – Prijedor, Drage Lukića bb, 79206 Ljubija, sa naznakom ” Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Mladen Stojanović” Ljubija – Prijedor” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene:
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ ” Mladen Stojanović“ Ljubija, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 22.09.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija