BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), člana 8. stav 8. i člana 170. člana 179. i člana 180. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 47/19), glavni okružni javni tužilac r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA

1. Stručni saradnik …………… 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I. Opšti uslovi:
– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u tužilaštvu,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II. Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto stručnog saradnika
– Visoka stručna sprema, pravni fakultet
– Položen pravosudni ispit
– Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima
– Poznavanje rada na računaru.

III. Potrebni dokumenti
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat za radno mjesto stručnog saradnika uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– diploma o stečenom zvanju (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju -Službeni glasnik Republike Srpske broj: 67/2020);
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu; – uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“,
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

2. Stručni savjetnik……… 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I. Opšti uslovi:
– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u tužilaštvu,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II. Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto saradnika:
– Visoka stručna sprema (socijalni pedagog-defektolog, specijalni pedagog – defektolog, socijalni radnik, psiholog)
– dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje engleskog jezika i
– poznavanje rada na računaru.

III. Potrebni dokumenti
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat za radno mjesto stručnog savjetnika uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
– diploma o stečenom zvanju (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 67/2020);
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu; – dokaz o poznavanju engleskog jezika (uvjerenje, diploma, sertifikat ili drugi dokument).
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“,
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

3. Tužilački asistent – daktilograf …. 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodjeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I. Opšti uslovi:
– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u tužilaštvu,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II. Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent – daktilograf
– Srednja stručna sprema, IV stepen
– Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– Poznavanje rada na računaru

III. Potrebni dokumenti
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat za radno mjesto tužilačkog asistenta-daktilografa uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
– diploma o završenom obrazovanju (priznate diplome ili svjedočanstva ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/2018; 45/2020; 92/2020);
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“,
– pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje kao i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju 402 ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Prijedor ul. Zanatska br.20. 79101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web stranici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, odnosno testiranja, kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Kategorija – Državna služba i uprava
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 3
Rok za prijavu – 22.09.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija