JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRJEDOR
NIKOLE PAŠIĆA 2
TEL. 052/211-209

Broj: 322-5/2022
Datum: 8.8.2022. godine

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS („Službeni glasnik RS“, broj 41/18, 35/20 i 92/20, u daljem tekstu: Zakon), direktor JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor raspisuje

K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. profesor matematike, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. do 31.8.2023. godine, 2 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
2. profesor fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. do 31.8.2023. godine, 2 časa sedmično, za lice bez iskustva-pripravnik;
3. profesor stručnih predmeta za zanimanje veterinarski tehničar, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. do 31.8.2023. godine, 4 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. profesor geografije na određeno vrijeme, od 01.09.2022. godine do 31.8.2023. godine, 2 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
5. profesor pravoslavne vjeronauke, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. godine do 31.08.2023. godine, 14 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
6. profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. godine do 31.08.2023. godine, 4 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
7. profesor katoličkog vjeronauka, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. godine do 31.08.2023. godine, 1 čas sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
8. profesor biologije, na određeno vrijeme, od 01.09.2022. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 16 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti :
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu (ne treba za radno mjesto pod rb. 2),
10. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla. (ukoliko je rdnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.),
13. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);
14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);
15. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

Uvjerenja iz tač. 4 i 5 Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 24.8.2022. godine sa početkom u 08,30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu: JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 2. sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 8
Rok za prijavu – 18.08.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija