U Prijedoru je danas potpisan Protokol o saradnji lokalnih institucija i organizacija s ciljem jačanja socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisanog vođenja slučaja.

Protokol su sa gradonačelnikom Prijedora potpisale lokalne institucije i organizacije: Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, filijala Prijedor, Mašinska škola, Područna privredna komora Banja Luka-kancelarija Prijedor Razvojna agencija Grada Prijedora “PREDA” i Udruženje građana “Hleb života”.

Naime, još u septembru 2021.godine gradonačelnik Prijedora je formirao Radnu grupu za umanjenje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije virusa Kovid 19. Radna grupa je na osnovu detaljnih istraživanja izradila dokument: “Analiza stanja i mapiranje inicijativa društvenog preduzetništva na području Grada Prijedora sa posebnim osvrtom na mogućnost zapošljavanja ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite”.

Radna grupa za umanjenje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije virusa Kovid 19 je definisala prioritetne ranjive grupe korisnika socijalne zaštite koji imaju radnu sposobnost, a istovremeno su najudaljeniji od tržišta rada.

Kako bi se unaprijedila dosadašnja saradnja lokalnih institucija i organizacija u cilju povećanja upošljivosti korisnika socijalne zaštite iz definisanih ranjivih grupa i smanjenja zavisnosti od socijalnih davanja potpisan je Protokol.

Ovim Protokolom uspostavlja se saradnja između lokalnih institucija na području grada Prijedora u oblasti integrisanog vođenja slučaja s ciljem radne aktivacije i integracije na tržište rada definisanih prioritetnih ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite i smanjenja njihove zavisnosti od socijalnih davanja.
Protokolom se osigurava blagovremeno i efikasno pružanje usluga i ostvarivanja prava korisnika kroz multisektorski pristup u radu, uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, jednakopravnosti i ravnopravnosti polova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti.

prijedorgrad.org