Broj: 650/22.

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 3. stav 1,2,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09) i Odluke školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa, Školski odbor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Prijedor r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR“ PRIJEDOR

I – Predmet

Školski odbor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Prijedor, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Prijedor.

Posebni uslovi radnog mjesta

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorima i Statutom Škole.

V – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US i 119/21 ), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20).

1. Opšti uslovi:
– da je državljanin RS, odnosno BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše. Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VII – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome (240 ECTS bodova ili ekvivalent),
8. Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
9. Prijedlog programa rada za mandatni period,
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, 11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),
12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH i
13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Prijedor, Ul. Nikole Pašića br.2, 79101 Prijedor sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI)“.

Na poleđini koverte navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za imenovanje direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike Javnog konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 23.06.2022..

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija