Osnovni sud u Prijedoru

Opis radnog mjesta Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI KONKURS
Za prijem 2(dva) sudijska pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove. Opšti uslovi su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2.da je stariji od 18.godina
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

Posebni uslovi su:
posao
4. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju

Potrebni dokumenti su:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diploma ili uvjerenje o diplomiranju
-uvjerenje o opštoj radnoj sposobnosti
-kopija lične karte i
-potvrda o prosjeku ocjena.

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Uz prijavu prilažu samo kopije lične karte, diplome i potvrde o prosjeku ocjena dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Kategorija – Državna služba i uprava
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Bez obzira
Broj otvorenih pozicija – 2
Rok za prijavu – 16.06.2022..

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija