JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska

Broj : 142/22 Na osnovu člana 136. i člana 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (”Sl.glasnik RS ” broj :49/18 ), Školski odbor JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Prijedor r a s p i s u j e:

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ŠKOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20, u daljem tekstu: Zakona).

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi: Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3 )nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu,
4) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1 Zakona,
6) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
7) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
8) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
9) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
10) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
11) Program rada direktora za period od 4 godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 177.stav 1 i 2. Zakona mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Omarska, Prijedor, ul. Vuka Karadžića bb, 79203 Omarska, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od prijema odluke Vlade o imenovanju.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 09.06.2022..

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija