Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

17.11.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR
Broj: A-618/21
Dana:15.11.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), člana 8. stav 8. i člana 170. 173. 179. 181. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 47/19), glavni okružni javni tužilac raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA
Radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Stručni saradnik …………………………………………………………………………. 2 (dva) izvršioca

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

2.Stručni savjetnik – ekonomista .……………………………….…… 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodeđeno vrijeme.

Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu tužioca

3.Tužilački asistent – daktilograf ……………………………………. 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodjeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

4.Spremačica radnog prostora …………………………………..…….1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: čisti radne i druge prostorije Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.Opšti uslovi:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II.Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog saradnika

– Visoka stručna sprema, pravni fakultet
– Položen pravosudni ispit
– Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima
– Poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog savjetnika:

– Visoka stručna sprema, ekonomski fakultet
– Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– Poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent – daktilograf

Posebni uslovi za radno mjesto Tužilački asistent – daktilograf
– Srednja stručna sprema, IV stepen
– Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– Poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačice radnog prostora

– Zavšena osnovna škola

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju 402 ili poštom na adresu:
Okružno javno tužilaštvo Prijedor
ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web stranici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, odnosno testiranja, kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC
Mladen Mitrović