JU Muzička škola „Savo Balaban“

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.10.2021.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“
P R I J E D O R
Broj:1090/21
tel.: 052 240-090 ili 052 240-091

Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 25. stav 3. tačka 13. Statuta JU Muzička škola “Savo Balaban“ Prijedor, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 29/12) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor škole, raspisuje
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor harmonike – diplomirani muzičar – akordeonista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora
2. Profesor fizike – diplomirani fizičar – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
3. Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 4 časa sedmično – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine – 2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS OPŠTI USLOVI:

(1)
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2)
Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(3)
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje. Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i ploženim stručnim ispitom,
3)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(4)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

(5)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

(6)
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 21.10.2021. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

(7)
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu: JU Muzička škola „Savo Balaban“ Branislava Nušića br. 9 79 101 PRIJEDOR

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija