JU OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.10.2021.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

OMARSKA
BROJ: 349 /21

Na osnovu člana 111. i 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Sl.glasnik RS ‘’ br: 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), člana 23. Statuta JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Omarska vd. direktor škole 04.10.2021. godine, r a s p i s u j e :

K O N K U R S
za slobodno radno mjesto

1. Profesora razredne nastave, za rad u PO Srednja Lamovita – 1 izvršioca-pripravnik, naodređeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najduže do 31.08.2022.godine.
2. Profesora srpskog jezika – 1 izvršilac na 4 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2021/2022 godine tj. 31.08.2022.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1.da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
2.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
3.da je punoljetan
4.da je radno sposoban
5.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ broj 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20) imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
2. Uvjerenje o državljanstvu ,
3. Rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte,,
4. Doatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidencij.
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesta pod rednim brojem 2 ;
8. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.
9. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ br: 77/09 ).

Testiranje kandidata obaviće za sve kandidate 12.10.2021. godine testiranje u 8,00 časova, a intervju za profesora razredne nastave 9,00 časova, za profesora srpskog jezika u 10,00 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ‘’ Glas Srpske’‘.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“ ul.Vuka Karadžića bb 79203 Omarska.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija