JU OŠ “Petar Kočić”, Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Mjesto: Prijedor
Otvoreno do: 14.10.2021.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
Broj: 640/21 Na osnovu člana 113. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18, 84/19,63/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19,) a u vezi sa Odlukom direktora o raspisivanju konkursa broj: 639/21, r a s p i s u j e se:

K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos
1 Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine…….1 izvršilac
2 Nastavnik muzičke kulture sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, puna nastavna norma………1 izvršilac
3 Nastavnik tehničkog obrazovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 2 časa sedmično…….1 izvršilac
4 Nastavnik hemije- pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna nastavna norma……..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS“, broj 37/19,13/20) – za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20). Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djece,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
1.Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
2.Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (za radna mjesta 1,2 i 3)
3.Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( prilaže samo izabrani kandidat)

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preraučunati u puno radno vrijeme.
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu (za radna mjesta 1,2 i 3)
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik RS“; broj 74/18, 26/19) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, Petog korpusa bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se 19.10.2021.godine u 9,00 časova u prostoriji škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija