JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 23.09.2021.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
1.Profesor za nastavni predmet njemački jezik 10 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine,
2.Profesor za nastavni predmet likovna kultura 8 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine,
3.Profesor za nastavni predmet etika 3 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine,
4.Profesor za nastavni predmet islamska vjeronauka , 3 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-Za gore navedena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom , položenim stručnim ispitom za rad u nastavi a za radno mjesto računovođa škole potrebna je odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

-Za radna mjesta za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

-Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

-Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka. Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi
1.Na osnovu članova 104. i 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik Republike Srpske” broj:104/41 , 35 i 92/2020), člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Sl. glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji ( Sl. glasnik Republike Srpske, broj: 120/2020 ) kandidati su u obavezi dostaviti ,ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Kandidati su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu. Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće: 3.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

-Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 28.9.2021. godine u prostorijama Škole.

-Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00 časova -Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču Škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

-Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja .

-Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na prednjoj strani koverte obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor – Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija