JU Elektrotehnička škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 02.09.2021.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR
Nikole Pašića br.4
PRIJEDOR
Dj broj: 583/2021.

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje
O N K U R S
o prijemu radnika u radni odnos

1. Profesor za predmet katolička vjeronauka, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 3 časa, jedan izvršilac;
2. Sekretar škole na neodređeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za sekretara škole, u skladu sa Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/2021.) jedan izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16. i 66/18) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018. 35/2020. i 92/2020.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 7. i 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj:41/2018 i 35/2020 i 92/2020).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
5)uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
-Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj: 24/2019) kandidati su obavezni priložiti:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, odnosi se za radno mjesto pod tačkom 1.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca skladu sa članom 19. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterija za prijem („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2019.)
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 09.09.2021. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.sa naznakom „ZA KONKURS“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija