Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I – 1 Ministarstvo unutrašnjih poslova

1.1. Inspektor, Odjeljenje za međunarodnu saradnju, Jedinica za međunarodnu saradnju i evropske integracije , Služba ministra 1 izvršilac

1.2. Stručni saradnik-tehničar na održavanju IK sistema, Odjeljenje za informaciono komunikacione sisteme i bezbjednost, Uprava za informaciono komunikacione tehnologije 1 izvršilac

1.3. Stručni saradnik-tehničar za održavanje radiokomunikacionih sistema, Odjeljenje za radiokomunikacije i tehničke sisteme, Uprava za informaciono komunikacione tehnologije 1 izvršilac

1.4. Stručni saraanik-tehničar za održavanje tehničkih sistema i sistema video nadzora, Odjeljenje za radiokomunikacije i tehničke sisteme, Uprava za informaciono komunikacione tehnologije 2 izvršioca

1.5. Viši stručni saradnik za harmonizaciju propisa, Odjeljenje za pravne i normativne poslove, Uprava za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.6. Stručni saradnik za administrativne poslove, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 1 izvršilac

1.7. Stručni saradnik-rukovodilac magacina, Odjeljenje za javne nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 1 izvršilac

1.8. Stručni saradnik za obračun plata i naknada, Odjeljenje za plan, analizu i izvršenje budžeta, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 1 izvršilac

1.9. Viši stručni saradnik-administrator radiokomunikacionih i tehničkih sistema, Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.10. Stručni saradnik-tehničar za održavanje radiokomunikacionih i tehničkih sistema, Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.11. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Grupa za poslove registracije vozila I, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.12. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Grupa za poslove registracije vozila II, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.13. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Kotor Varoš, PU Banja Luka 1 izvršilac

1.14. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Grupa za poslove prebivlišta, boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Banja Luka 2 izvršioca

1.15. Stručni saradnik za akviziciju, Grupa za poslove prebivlišta, boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.16. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uorava Doboj 1 izvršilac

1.17. Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Derventa, Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.18. Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Modriča, Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.19. Stručni saradnik za poslove oružja, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Brod, Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.20. Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola, Odsjek za izdavanje ličnuih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Bijeljina 1 izvršilac

1.21. Stručni saradnik za akviziciju, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Bileća, Policijska uprava Trebinje 1 izvršilac

1.22. Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Novi Grad, Policijska uprava Prijedor 1 izvršilac

1.23. Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Srebrenica, Policijska uprava Zvornik 1 izvršilac

1.24. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Zvornik 1 izvršilac

1.25. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Gradiška 1 izvršilac

1.26. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Šipovo, Policijska uprava Mrkonjić Grad 1 izvršilac

1.27. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Grupa za upravno pravne poslove, PS Ribnik, Policijska uprava Mrkonjić Grad 1 izvršilac

II
Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
Vrši sve oblike saradnje i komunikacije sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, drugim organizacijama i organima, te agencijama za sprovođenje zakona Federacije BiH, Brčko Distrikta, Bosne i Hercegovine, zemalja iz neposrednog okruženja i zemalja u svijetu. Učestvuje na sastancima i drugim oblicima međusobne saradnje, sačinjava zapisnike u vezi sa tim, prati realizaciju zaključaka iz zapisnika, analizira njihovu efikasnost, priprema instrukcije i uputstva za postupanje organizacionih jedinica Ministarstva prema predstavnicima policija u zemlji i inostranstvu i međunarodnim organizacijama, te kontroliše dosljednu primjenu tih uputstava. Prati, usmjerava i usklađuje rad drugih organizacionih jedinica Ministarstva prilikom međunarodnih i policijskih kontakata, pruža stručnu pomoć u vršenju poslova iz njihovog djelokruga gdje je prisutan međunarodni ili međupolicijski faktor. Prati bezbjednosna kretanja i procjene u inostranstvu i proučava metodologiju rada policija drugih zemalja, te u skladu s tim predlaže rješenja za unapređenje poslova Ministarstva. Organizuje i koordinira stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva u zemlji i inostranstvu. Sačinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz oblasti međupolicijske saradnje i međunarodnog policijskog djelovanja za Ministarstvo i izvještaje o obavezama Ministarstva po relevantnim međunarodnim konvencijama i preporukama. Prati realizaciju obaveza Ministarstva po međunarodnim ugovorima iz oblasti bezbjednosti sklopljenim ispred BiH. Organizuje i koordinira učešće pripadnika Ministarstva u mirovnim operacijama u svijetu. Učestvuje u vanrednim i posebnim aktivnostima kada su prisutni međunarodni i predstavnici drugih agencija za sprovođenje zakona. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Vrši instalaciju računara, mrežnih uređaja, računarske opreme, vrši instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera na radnim stanicama. Sprovodi procedure preventivnog održavanja računara, mrežnih uređaja i prateće opreme; kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema; definiše i otklanja kvarove na računarskoj i mrežnoj opremi; radi na preventivnom i tekućem održavanju postojećih sistema; postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova. Vodi evidenciju Tehničke podrške 24/7 (Help desk) na način da: prima i evidentira prijave korisnika o problemima u radu; vodi evidenciju odziva na prijave korisnika o problemima u radu, prati stanje IK sistema preko specijalizovanog softvera; u slučaju potrebe obavještava nadležnog administratora i pruža podršku rješavanju problema. Obavlja poslove preventivnog održavanja servera i prateće opreme; stara se o rezervnim dijelovima i potrošnom materijalu; definiše i otklanja kvarove na opremi; vrši monitoring nad uređajima u server sali (serveri, UPS-ovi, klima uređaji i drugo); o uočenoj tehničkoj neispravnosti opreme i blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca. Ažurira evidenciju mrežne i računarske opreme; vodi evidenciju o opremi upućenoj na servis i predlaže otpis zastarjele opreme. Vodi i ažurira evidenciju stanje rezervnih dijelova i blagovremeno predlaže nabavku istog. Učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IK infrastrukture. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.
Radi na poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja i prateće opreme neophodne za funkcionisanje radio veza, izrađuje skice i šeme za montažu relejnih, fiksnih i mobilnih radio uređaja, vrši montažu i demontažu radio uređaja sa pratećom opremom za fiksne uslove rada i u vozila – pokretne centre veze, radi na održavanju i otklanjanju svih vrsta kvarova i smetnji na radio uređajima svih vrsta, vozi servisna kola i mobilni centar veze. Učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike na nivou Ministarstva. Vrši montažu i održavanje antenskih sistema radio veza na objektima i na antenskim stubovima, vodi brigu o ispravnosti i vrši preventivne preglede stacionarnih agregata za napajanje objekata i prenosnih agregata za centre veze, vodi brigu o potrošnji goriva, vodi brigu o UPS uređajima za napajanje objekata. Vrši instalaciju računara, mrežnih uređaja, računarske opreme, telefonskih i faks uređaja; vrši instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera na radnim stanicama, postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova. Kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema. Vodi evidenciju 24/7 (Help desk) na način da: prima i evidentira prijave korisnika o problemima u radu, vodi evidenciju odziva na prijave korisnika o problemima u radu, prati stanje IK sistema preko specijalizovanog softvera, u slučaju potrebe obavještava nadležnog administratora i pruža podršku rješavanja problema, ažurira evidenciju mrežne i računarske opreme, vodi evidenciju o opremi upućenoj na servis i predlaže otpis zastarjele opreme. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.
Sprovodi procedure preventivnog održavanja telefonskih i faks aparata, tehničkih sistema, računara, mrežnih uređaja i prateće opreme. Vrši spajanja telefonskih i telefaks veza, vrši spajanja i prespajanja svih vrsta spojnih puteva na razdjelnicima Ministarstva i stara se o njihovom održavanju. Vrši instalaciju i održavanje računara, mrežnih uređaja, računarske opreme, telefonskih i faks uređaja; vrši instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera na radnim stanicama. Kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema. Izrađuje i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen; obavlja poslove provjere funkcionalnosti, održavanja, operativnog opsluživanja i administracije softverskih aplikacija na sistemima video nadzora, vatrodojavnim sistemima i sistemima za kontrolu pristupa, redovno vrši preglede snimljenog video zapisa, a o uočenim bezbjednosno interventnim pojavama izvještava službu obezbjeđenja objekta i pretpostavljene; postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova; vrši montažu, demontažu tehničkih uređaja i instalacija, predlaže otpis zastarjelih tehničkih sistema i uređaja. Vodi evidenciju Tehničke podrške 24/7 (Help desk) na način da: prima i evidentira prijave korisnika o problemima u radu, vodi evidenciju odziva na prijave korisnika o problemima u radu, prati stanje IK sistema preko specijalizovanog softvera, u slučaju potrebe obavještava nadležnog administratora i pruža podršku rješavanja problema, ažurira evidenciju mrežne i računarske opreme, vodi evidenciju o opremi upućenoj na servis. Učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IK infrastrukture. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.
Prati izmjene i dopune propisa Evropske Unije, Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, izrađuje izjavu o usklađenosti i uporedni prikaz uz nacrte i prijedloge propisa iz oblasti unutrašnjih poslova, vrši njihovu pravno – tehničku obradu, daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u pogledu usklađenosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.
Vrši sređivanje dokumentacije imovinsko-pravnih poslova, vodi evidenciju o sudskim sporovima protiv Ministarstva po raznim osnovama, vrši unos sudskih sporova u bazu, obavlja i druge poslove koje mu oredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.
Organizuje rad skladišta, stara se o zakonitom, stručnom i efikasnom vršenju svih poslova i zadataka u skladištu, stara se o uređenju skladišta i kruga u skladištu, izvršavanje poslova i zadataka radnika koji rade u skladištu, rashodovanje dotrajalih i neupotrebljivih sredstava, odgovoran je za uredno i pravilno kompletiranje i dostavljanje ulazno-izlaznih dokumenata, odgovoran je za stanje materijalnih sredstava u skladištu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.
Vrši pripremu dokumenata za obračun plata i naknada radnicima, kao i poslove unošenja podataka u COP elektronskim putem, obračunava naknadu za bolovanje radnika koji padaju na teret poslodavca, obrađuje dokumenta o administrativnim i drugim zabranama i unosi u sistem, odgovoran je za ažurnost obračunatih i unijetih podataka u sistem, kontroliše dokumentaciju poslije izvršenog obračuna, kontroliše preglede zabrana, sređuje ih i priprema za nošenje u poslovnu banku, prima stranke po svim pitanjima vezanim za obračun i obustave plata, izdaje potvrde o ostvarenim platama radnika, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.
Sarađuje na održavanju i modernizaciji radiokomunikacionih sistema, radi na otklanjanju najsloženijih kvarova na sredstvima i sistemima radio veze. Provodi procedure preventivnog održavanja i povrata sistema u operativno stanje nakon ispada, prati osposobljenost radnika na poslovima održavanja sistema radio veza, pruža stručnu pomoć, izrađuje uputstva, po potrebi učestvuje u održavanju računara i računarske opreme, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.
Radi na poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja (ručnih, kolskih, fiksnih i repetitorskih radio uređaja, prenosnih kratkotalasnih stanica i pokretnih kratkotalasnih centara) i pratećoj opremi neophodnoj za funkcionisanje radio veza, vrši sva redovna periodična i vanredna mjerenja tehničkih karakteristika radio uređaja, vodi evidencije o kvarovima i uzrocima kvarova na radio uređajima, vrši svakodnevnu provjeru i vodi evidenciju stanja radio veza, vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje radio uređaja, izrađuje skice i šeme za montažu relejnih fiksnih i mobilnih ultrakratkotalasnih uređaja, vrši montažu i demontažu radio uređaja na radio relejnim objektima i u vozila, vozi servisna kola; u redovno radno vrijeme pruža tehničku podršku 24/7 (Help Desk) korisnicima IK sistema Ministarstva na području PU; učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike i sistema video-nadzora; pruža podršku na poslovima strukturnog kabliranja i instalaciji pasivne mrežne opreme. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.
Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.
Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.
Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.
Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.
Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz tih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.
Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz tih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.
Sprovodi upravni postupak u vezi oružja i municije, izdaje oružni list, odobrenje za držanje oružja, odobrenje za nabavku, dozvolu za nošenje, pruža pravnu pomoć građanima u vezi ostvarivanja njihovih prava i izvršavanja obaveza iz ove oblasti, zaprima zahtjeve za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti i dostavlja ih PU, a za koje je potrebno sprovoditi posebni ispitni postupak, priprema analitičke, informativne i druge materijale u okviru utvrđene metodologije, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, stara se o raspolaganju sa oduzetim oružjem, priprema postupak prodaje oružja putem javnog nadmetanja, organizuje pregled oružja, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši poslove u vezi prometa i kretanja oružja i municije, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.
Izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.
Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.
Izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.23.
Preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga odjeljenja-odsjeka-grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutrašnjih poslova u slučaju kada je za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, kontroliše potpunost i zakonitost dostavljenih zahtjeva, kontroliše sve operacije kod izdavanja ličnih dokumenata, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanja obaveza u upravnom postupku, preduzima preventivne mjere u skladu sa zakonom na sprečavanju zloupotrebe ličnih dokumenata, ostvaruje uvid i usmjerava rad odjeljenja-odsjeka-grupe, prema potrebi učestvuje u provjeri navoda predstvki građana koja se odnose na postupanje i rad radnika koji vrše upravne unutrašnje poslove u PS, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stanje u ovoj oblasti na području PS.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.24.
Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.25.
U upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, vodi i druge evidencije iz te oblasti, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni ruovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.26.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.27.
Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

III
Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
Visoka stručna sprema, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, visoka škola unutrašnjih poslova, znanje engleskog i/ili drugih stranih jezika, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.
Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.
Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.
Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, poznavanje engleskog jezika, položen stručni ispit i najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.
Viša stručna sprema društvenog smjera, položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.
Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet – telekomunikacije, elektrotehnika, elektronika, informatika, vojna akademija – oficir veze, fakulteti poslovne informatike i informacionih tehnologija poznavanje engleskog jezika, položen stručni ispit i najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.
Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.
Srednja stručna sprema (IV stepen) tehničkog ili društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.
Viša stručna sprema društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.
Srednja stručna sprema (IV stepen) tehničkog ili društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.23.
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.24.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.25.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.26.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.27.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1.; 1.5.; 1.9.; 1.23.;
b) diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.7. i 1.19.;
v) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.8.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16.; 1.17.; 1.18.; 1.20.; 1.21.; 1.22.; 1.24.; 1.25.; 1.26. i 1.27.;
g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
đ) dokaza o znanju engleskog i/ili drugih stranih jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;
e) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjsta označena pod brojem: 1.5.; 1.9.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu za radna mjesta označena pod brojem; 1.1.; 1.5.; 1.9.; 1.23.;
diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.7. i 1.19.;
diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.8.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.;1.16.; 1.17.; 1.18.; 1.20.; 1.21.; 1.22.; 1.24.; 1.25.; 1.26. i 1.27.;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
dokaza o znanju engleskog i/ili drugih stranih jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;
dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjsta označena pod brojem: 1.5.; 1.9.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

VD DIREKTORA
Aleksandar Radeta