Okružno javno tužilaštvo Prijedor

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 28.01.2021.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR
Broj: A-12/21

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Ugovora o grantu IPA 2019 „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH,“ glavni okružni javni tužilac raspisuje:
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA
1. Stručni saradnik ……….. 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca
Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

2. Stručni savjetnik ………………..1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca
Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikupljanja podataka za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustvo maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugih mjera ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

3. Tužilački asistent – daktilograf ………1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca
Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodjeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, -da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog saradnika:
-Visoka stručna sprema, pravni fakultet
-Položen pravosudni ispit
-Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima
-Poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog savjetnika:
-Visoka stručna sprema, socijalni pedagog – defektolog, specijalni pedagog – defektolog, socijalni radnik, psiholog,
-Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent – daktilograf:
-Srednja stručna sprema, IV stepen
-Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-Poznavanje rada na računaru

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu; -izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);
-uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402 ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Prijedor ul. Zanatska br. 20. 79101 Prijedor.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju/testiranje.

O datumu i mjestu obavljanja intervju/testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija