Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, osnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor (Prečišćen tekst, broj: 02-12-13/20 od 30. juna 2020. godine), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to:
– u Odjeljenju za opštu upravu:
1. stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije, 1 izvršilac,
2. stručni saradnik – matičar, 1 izvršilac,
3. stručni saradnik za pružanje informacija pravnim i fizičkim licima, 1 izvršilac,
4. stručni saradnik za prijem podnesaka, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za finansije:
5. samostalni stručni saradnik za evidenciju i praćenje stalne imovine, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu:
6. samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i investicije, 1 izvršilac,
7. samostalni stručni saradnik za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja, 1 izvršilac,
8. viši stručni saradnik za poslove iz oblasti zaštite biljaka, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za društvene djelatnosti:
9. samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički, studentski i omladinski standard, 1 izvršilac,
10. samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za prostorno uređenje:
11. samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija, 1 izvršilac,
12. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove:
13. samostalni stručni saradnik za puteve, 1 izvršilac,
14. samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine, 1 izvršilac,
15. samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, poslove koordinacije projekata i infrastrukture, 1 izvršilac,
16. viši stručni saradnik za javnu higijenu, hortikulturu i komunalne poslove, 1 izvršilac,
17. viši stručni saradnik za naplatu komunalnih taksa, 1 izvršilac,
18. stručni saradnik za poslove građenja i evidenciju imovine Grada, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu:
19. stručni saradnik za kategorizaciju boraca i automatsku obradu podataka, 1 izvršilac,

– u Stručnoj službi Gradonačelnika:
20. samostalni stručni saradnik za poslove eksproprijacije nekretnina, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za inspekcijske poslove:
21. samostalni stručni saradnik za pripremu postupaka i evidenciju kontrola subjekata u oblasti inspekcije za hranu i zdravstvene inspekcije, 1 izvršilac,
22. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove, 1 izvršilac,

– u Odsjeku komunalne policije:
23. komunalni policajac, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za civilnu zaštitu:
24. samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem:
25. samostalni stručni saradnik za izradu strateških dokumenata i izvještavanje, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada:
26. samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove, 1 izvršilac,
27. stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove i tonsko snimanje sjednica Skupštine, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije:
28. samostalni stručni saradnik za e-poslovanje, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za zajedničke poslove:
29. stručni saradnik – ekonom, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za mjesne zajednice:
30. šef Odsjeka za mjesne zajednice, 1 izvršilac,

– u Kabinetu Gradonačelnika:
31. samostalni stručni saradnik za prijem građana, 1 izvršilac.

II – Opis poslova

1. Stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije – odgovara za rad mjesne kancelarije, obavlja poslove matičara za područje koje obuhvata mjesna kancelarija, vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i knjige državljana za područje 3 koje obuhvata mjesna kancelarija, vrši ispravke i naknadne upise podataka u istima na osnovu rješenja nadležnog organa, obavlja poslove u vezi sa zaključenjem braka, izdaje uvjerenja o činjenicama koje se vode u matičnim knjigama, izdaje radne knjižice, vrši ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, vrši poslove dostavne službe na svom području, sastavlja spiskove za upis djece koja podliježu obaveznoj vakcinaciji i druge spiskove za potrebe državnih organa i institucija, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

2. Stručni saradnik – matičar – obavlja poslove u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o državljanstvu i Porodičnim zakonom i Uputstvom o vođenju matičnih knjiga, obavlja sve poslove vezane za zaključenje braka, vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i knjige državljana za matično područje Prijedora, vrši ispravke i naknadne upise podataka u istima na osnovu rješenja nadležnog organa, stara se o ažurnosti ovih knjiga, izdaje uvjerenje o činjenicama koje se vode u matičnim knjigama, obavlja sve administrativno-tehničke poslove iz oblasti matične službe, izrađuje smrtovnice za sud, kao i druge poslove u vezi sa upisom jedinstvenog matičnog broja građana, vrši elektronsku provjeru podataka za izradu identifikacionih dokumenata građana, sastavlja spiskove za upis djece u osnovne škole, spiskove djece koja podliježu obaveznoj vakcinaciji i druge spiskove za potrebe državnih organa i institucija, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

3. Stručni saradnik za pružanje informacija pravnim i fizičkim licima – prima stranke na info-pultu (Centru) i saznaje o njihovoj namjeri za obraćanje Gradskoj upravi, pruža usluge strankama koje zahtijevaju informaciju ili objašnjenje i posreduje u dobijanju usluge od strane odgovarajućeg odjeljenja, obezbjeđuje obrasce zahtjeva i pomaže strankama da ih uredno popune, omogućava strankama da, prilikom prvog kontakta u Gradskoj upravi, dobiju konkretne, precizne i tačne informacije o svakom pitanju za koji je informacija dostupna, kao i o najefikasnijem načinu korišćenja usluga, upućuje stranke o mogućnosti korišćenja knjige utisaka, djeluje u skladu sa komentarima građana, njihovim pitanjima, prijedlozima, žalbama i apelima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

4. Stručni saradnik za prijem podnesaka – prima stranke na šalteru i saznaje o njihovoj namjeri za obraćanje Gradskoj upravi, daje sve potrebne informacije strankama, preuzima pripremljenu dokumentaciju i vrši pregled potpunosti i formalne ispravnosti dokumentacije i izdaje potvrdu o prijemu podnesaka, vrši elektronsku obradu primljenih zahtjeva u e-dokumentu, vrši skeniranje istih i proslijeđuje ih dalje na obradu evidentičaru, zakazuje strankama termin za prijem rješenja, uručuje rješenja strankama i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

5. Samostalni stručni saradnik za evidenciju i praćenje stalne imovine – vodi evidenciju osnovnih sredstava za Gradsku upravu, obračunava amortizaciju i 4 revalorizaciju osnovnih sredstava, priprema dokumentaciju za obavljanje popisa od strane popisnih komisija, vrši sravnjavanje po popisu osnovnih sredstava, sastavlja interne i eksterne dopise, vodi računa o kretanju e-dokumenata na nivou Odsjeka za trezor i obavlja ostale poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

6. Samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i investicije – obavlja najsloženije poslove i preduzima adekvatne radnje u vezi praćenja primjene zakona u oblastima iz nadležnosti Odsjeka, obavlja studijsko-analitičke poslove iz oblasti privrede, izrađuje izvještaje i informacije iz oblasti privrednog razvoja i investicija, daje stručno mišljenje o planovima i programima rada i razvoja javnih preduzeća, sarađuje sa relevantnim institucijama i organizacijama, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja i inicira njihovu primjenu u oblasti privrede, izrađuje mišljenja na visinu i korekciju cijena usluga javnih preduzeća, izrađuje i ažurira baze podataka iz oblasti privrede, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije i ažuriranja Strategije iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

7. Samostalni stručni saradnik za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja – obavlja stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, provodi aktivnosti na realizaciji korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu, provodi zakonske i podzakonske akte u okviru nadležnosti Odsjeka i priprema pismene prijedloge za donošenje novih, kao i izmjene i dopune važećih gradskih odluka, programa, pravilnika i ostalih akata iz nadležnosti Odsjeka, identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja i inicira njihovu primjenu za potrebe poljoprivrednika iz oblasti biljne proizvodnje i zaštite bilja i planira i izvodi program obuka iz oblasti biljne proizvodnje i zaštite bilja, pruža stručne savjete iz oblasti biljne proizvodnje i zaštite bilja, prikuplja i obrađuje podatake u oblasti biljne proizvodnje i zaštite bilja, izrađuje izvještaje i informacije iz oblasti biljne proizvodnje i zaštite bilja, učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik, prikuplja i obrađuje podatke koji se odnose na biljnu proizvodnju, sarađuje sa relevantnim institucijama i organizacijama u cilju prikupljanja podataka za obavljanje radnih zadataka, ažurira baze podataka iz oblasti poljoprivrede, učestvuje u izradi i realizaciji strateških i planskih dokumenata, obavlja i ostale poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

8. Viši stručni saradnik za poslove iz oblasti zaštite biljaka – provodi aktivnosti na realizaciji programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu, obavlja terenske poslove u cilju praćenja biljne proizvodnje, davanja stručnih savjeta, prenošenja novih znanja i praktičnih vještina poljoprivrednim proizvođačima, izrađuje kratkoročne programe zaštite i ishrane biljaka u skladu sa aktuelnim prognozama, prikuplja podatke o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji i daje preporuke o sprečavanju širenja istih, obavlja prijem i obradu zahtjeva korisnika podsticajnih sredstava i elektronsko arhiviranje predmeta, prati stanje i nove tehnologije u području primjene fitofarmaceutskih sredstava, prati projekte i programe iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja finansirane od nevladinih i međunarodnih organizacija i iz drugih izvora u cilju implementacije na području grada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

9. Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički, studentski i omladinski standard – prati i proučava stanje u oblasti stipendiranja, učeničkog, studentskog i omladinskog standarda i predlaže mjere za njihovo unapređenje, obrađuje statističke i druge podatke, izrađuje analize, informacije i izvještaje iz oblasti stipendiranja, učeničkog, studentskog i omladinskog standarda, učestvuje u pripremi prijedloga potrebnih sredstava i utvrđivanja kriterijuma za stipendiranje učenika i studenata i dodjelu jednokratnih pomoći za socijalno ugrožene učenike i studente, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije Strategije, sarađuje sa nadležnim resornim ministarstvima Vlade Republike Srpske (Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo nauke i tehnologije, Ministarstvo porodice omladine i sporta), sarađuje sa učeničkim, studentskim, omladinskim i drugim nevladinim organizacijama čiji su programi orjentisani na zadovoljavanje potreba mladih u oblasti obrazovanja, neposredno priprema Program rada i Izvještaj o radu iz djelokruga svoga rada, obavlja poslove u vezi sa pripremom javnih nabavki iz djelokruga svog rada, odgovoran je za primjenu internih kontrolnih postupaka i procedura propisanih za djelokrug njegovog rada, aktivno učestvuje u dopuni novih i ažuriranju postojećeg sadržaja veb stranice Grada Prijedor iz djelokruga svog rada, obavlja poslove vođenja baza za potrebe Odjeljenja iz djelokruga svog rada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

10. Samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike – obavlja poslove koji se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvještaja, vezanih za društvena kretanja, vrši analizu promjena dobnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, nacionalnih, vjerskih i drugih struktura stanovništva, obavlja terenska i druga istraživanja pojedinih ciljanih populacijskih grupa, dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Prijedora, praćenje realizacije definisanih pronatalitetnih mjera, kreiranje pronatalitetnih mjera, porodične i ukupne populacijske politike, izrađuje izvještaje o realizaciji pronatalitetnih mjera, radi na prikupljanju, praćenju, usklađivanju, obradi i stavljanju na javni uvid podataka i pokazatelja o obuhvatu korisnika, finansijskim izdvajanjima i ukupnoj realizaciji gradskih populacijskih mjera, vodi baze podataka o stanovništvu, uključujući vođenje registra stalnog i ukupno prisutnog stanovništva u gradu Prijedoru (ažurna baza prebivališta, boravišta, migracija i sl.), obavlja poslove saradnje sa drugim gradskim/opštinskim upravama, Vladom Republike Srpske, naučnim i stručnim i institucijama i udruženjima građana koja se bave sa pitanjima pronatalitetne politike, izrađuje pravilnike i druga akta koja se odnose na predmetnu oblast, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovora za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije trećeg zvanja

11. Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija –obavlja najsloženije poslove iz oblasti uređenja prostora i građenja, o svom radu podnosi izvještaj šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja, vrši uvid u dokumente prostornog uređenja i o tome sastavlja zapisnik, vrši građevinske uviđaje na terenu u svrhu utvrđivanja stanja izgrađenosti ili dotrajalosti objekata, u skladu sa zakonom i o tome sastavlja zapisnik, obavlja kontakte sa strankama, prati zakone i propise u oblasti uređenja prostora i građenja i primjenjuje iste u svakodnevnom radu, ostavruje saradnju sa svim nadležnim organizacijama, organima i ustanovama, izrađuje informacije o mogućnosti građenja i izrađuje lokacijske uslove u skladu sa zakonom za zahtjevne objekte i lokacije, učestvuje u upravnom postupku donošenja rješenja za lokacije za koje nije moguće izdati lokacijske uslove po zahtjevu stranke, predlaže rekonstrukciju ili uklanjanje dotrajalih i trošnih objekata, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

12. Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove – obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja za prostorno uređenje, o svom radu podnosi izvještaj šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja, vodi provostepene upravne postupke izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, uklanjanja objekata po zahtjevu stranke, uklanjanja trošnih i dotrajalih objekata po službenoj dužnosti, donošenja negativnih rješenja u postupcima lokacijskih uslova za lokacije za koje nije moguće izdati lokacijske uslove, ispituje osnovanost žalbe na prvostepena upravna akta u svim upravnim postupcima i u slučaju osnovanosti koriguje donesena upravna akta, izdaje potvrde, uvjerenja i druga akta o činjenicama o kojima Odjeljenje za prostorno uređenje vodi ili ne vodi službene evidencije, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

13. Samostalni stručni saradnik za puteve – vodi evidenciju stanja i poslove izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih objekata saobraćajne infrastrukture na području Grada, nadzire radove na rekonstrukciji i održavanju puteva i ulica, kao i trotoara, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih staza, stajališta javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i ostalih putnih objekata, izrađuje programe i planove investicionog kao i redovnog održavanja puteva i ulica sa programom rada i planom obezbjeđenja prohodnosti puteva u zimskim uslovima (Program zimske službe), priprema tendersku dokumentaciju za redovno održavanje puteva, ulica i putnih objekata, kao i za rekonstrukciju istih i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad. Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

14. Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine – vrši najsloženije poslove iz oblasti zaštite životne sredine (prikupljanje podataka od interesa za zaštitu životne sredine), izrađuje ekološke dozvole, vodi evidenciju, dokumentaciju i registre iz svoje oblasti, stara se o izvršenju i pravilnoj primjeni zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, učestvuje u davanju stručnih mišljenja na opšte i pojedinačne akte iz oblasti životne sredine, kao i mišljenja u vezi izgradnje objekata za djelatnosti koje mogu ugrožavati čovjekovu okolinu, učestvuje u pripremi i realizaciji ekoloških akcija, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije Strategije, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

15. Samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, poslove koordinacije projekata i infrastrukture – obavlja najsloženije stručne i druge poslove iz oblasti projekata infrastrukture, i to u oblasti vodosnabdijevanja, kanalizacije, sanitarnih deponija, odvoza i odlaganja smeća, uređenja vodotoka, seoskih vodovoda, grobalja i zaštite životne sredine i ostalih segmenata infrastrukture od značaja za Grad, učestvuje u izradi projekata i ostvaruje saradnju sa drugim odjeljenjima Gradske uprave u vezi projekata infarstrukture, kao i saradnju sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama, učestvuje u odabiru projekata, kao i kandidovanje istih prema investitorima i donatorima, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije Strategije, prati poslove u pripremi i izradi investiciono-tehničke dokumentacije, izgradnji komunalnih i hidrotehničkih objekata, te predlaže obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava za realizaciju planiranih sredstava u budžetu Grada, sarađuje sa nadležnim ministarstvima, javnim i privatnim preduzećima, direkcijama, institucijama za implementaciju projekata, susjednim opštinama i gradovima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

16. Viši stručni saradnik za javnu higijenu, hortikulturu i komunalne poslove – prati izvršenje poslova u oblasti usluga održavanja zajedničke komunalne potrošnje, i to: čišćenje i pranje javnih površina, uređenje zelenih površina, zimsko održavanje, odvođenje atmosferskih voda, rekonstrukcija slivnika, dekoracija Grada, vrši kontrolu i ovjeru računa, daje potrebne podatke za izradu programa i analiza, vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, drugog zvanja.

17. Viši stručni saradnik za naplatu komunalnih taksa – obavlja poslove praćenja i preduzima mjere naplate svih vrsta komunalnih taksa po odluci o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, vrši kontrolu uplata poreskih prijava za komunalne takse prije predaje i ovjere u Poreskoj upravi RS, sarađuje sa Poreskom upravom, drugim opštinama i organima i organizacijama, učestvuje u pripremi odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, te dopunama i izmjenama postojećih odluka, preduzima mjere u cilju što bolje naplate komunalnih taksa i ostale poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

18. Stručni saradnik za poslove građenja i evidencije imovine Grada – obavlja poslove vezane za pribavljanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i tehničkih prijema objekata čiji je investitor Grad, vrši poslove uknjižbe i evidencije imovine Grada (stanova, poslovnih prostora, zemljišta, objekata i druge imovine Grada), obavlja poslove izvršenja rješenja o iseljenju iz stanova i poslovnih prostorija, popunjava tabelarne unificirane obrasce u vezi privatizacije stanova i registracije etažnih vlasnika, unosi i ažurira podatke u računar, odlaže i čuva dokumentaciju u vezi unesenih podataka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

19. Stručni saradnik za kategorizaciju boraca i automatsku obradu podataka – vrši pripremu zahtjeva za kategorizaciju boraca, sravnjava podatke o angažovanju u otadžbinskom ratu sa resornim ministarstvom i Boračkom organizacijom, vrši automatsku obradu podataka o korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta:službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

20. Samostalni stručni saradnik za poslove eksproprijacije nekretnina – obavlja najsloženije poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na postupke eksproprijacije nepokretnosti kada je korisnik eksproprijacije Grad Prijedor, a u skladu sa planskim dokumentom, priprema prijedlog mišljenja za Skupštinu Grada, priprema prijedlog za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju Vladi Republike Srpske, putem Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Prijedor i organa uprave za imovinsko-pravne poslove sa svom neophodnom dokumentacijom, priprema prijedlog za eksproprijaciju organu uprave za imovinsko-pravne poslove, putem ovog pravobranilaštva, izrađuje izjašnjenja na sve podneske, zapisnike, rješenja i sporazume o naknadi donesene u postupku kod nadležne uprave koja vodi postupak eksproprijacije, izrađuje izjašnjenja na sve zapisnike, prijedloge, nalaze vještaka i rješenja koja sud donosi, ukoliko se ne zaključi sporazum o naknadi pred organom uprave, izrađue sve pravne akte u vezi pravnih lijekova, koji se ulažu na donesena rješenja u upravnom postupku eksproprijacije i vanparničnom postupku određivanja naknade, izrađuje zahtjeve za upis prava svojine i posjeda u korist Grada Prijedor prema nadležnoj Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Prijedor, sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Gradske uprave radi ostvarivanja zaštite imovine Grada, obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, kao i druge poslove po nalogu šefa Službe i šefa Odsjeka, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

21. Samostalni stručni saradnik za pripremu postupaka, evidenciju kontrola subjekata u oblasti inspekcije za hranu i zdravstvene inspekcije – obavlja poslove iz oblasti inspekcije za hranu i zdravstvene inspekcije koje se odnose na sanitarno-tehničku i higijensku ispravnost objekata za snabdijevanje vodom za piće, prijavu epidemija zaraznih bolesti, kliconoštva i praćenja kalendara obavezne vakcinacije u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja Prijedor i Institutom za javno zdravstvo Banja Luka, sanitarno-tehničko i higijensko stanje predškolskih i školskih objekata, sanitarno-tehničko i higijensko stanje objekata za njegu i uljepšavanje, higijenska ispravnost voda za sanitarno rekreativne potrebe, poslovi ekshumacije i prevoz umrlih lica (sprovodnice), praćenje rokova izvršenja rješenja inspektora za hranu i zdravstvenog inspektora, sudjeluje u pripremi i organizaciji dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada i vodi evidenciju o izvršenju istih, izrađuje mjesečne izvještaje za inspektora za hranu i zdravstvenog inspektora, učestvuje u izradi plana inspekcijskih kontrola, odgovara za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje posla, kao i sve administrativno- kancelarijske poslove u domenu pomenute inspekcije i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i šefa Odsjeka, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

22. Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove – obavlja najsloženije upravne poslove, vodi upravni postupak, kontroliše i ažurno zadužuje inspektore prekršajnim nalozima u registru novčanih kazni, ažurira evidencije o naplati prekršajnih naloga i preduzima aktivnosti radi blagovremene naplate potraživanja, prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti rada Odsjeka za inspekcijske poslove, zastupa inspekciju i inspektore pred sudovima, prati i predlaže usaglašavanje gradskih odluka, pravilnika i drugih akata sa zakonom i drugim propisima, vodi evidenciju eksterne i interne dokumentacije vezane za Odsjek po zahtjevu ISO standarda, izrađuje izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kojem i odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.

23. Komunalni policajac – vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice), javnih površina i drvoreda, objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana, javne kanalizacione mreže, objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i određivanje atmosferskih voda iz naselja, objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka, objekata za proizvodnju i distribuciju toplote, objekata za distribuciju gasa, željezničkih i autobuskih stanica i stajališta, javnih kupatila i kupališta, česmi i bunara, javnih skloništa, javnih toaleta, septičkih i osočnih jama, dječjih igrališta, tržnica, stočnih i drugih pijaca javnih prostora za parkiranje vozila, objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili), vršenja dimnjačarske djelatnosti, vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom Grada, druge poslove propisane Zakonom o komunalnoj policiji, kao i poslove koje mu u nadležnost stavi šef Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

24. Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite – vodi evidenciju povjerenika pripadnika jedinica i timova civilne zaštite specijalizovane i opšte namjene, koordiniše njihovo pozivanje i angažovanje na izvršavanju zadataka zaštite, spašavanja i otklanjanja posledica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, po potrebi radi na animiranju i angažovanju volontera, sprovodi obuku istih i predlaže njihovo materijalno-tehničko opremanje i obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka za civilnu zaštitu, kojem odgovara za svoj rad. Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

25. Samostalni stručni saradnik za izradu strateških dokumenata i izvještavanje – obavlja poslove ažuriranja baze podataka tekućih investicionih projekata, vodi baze podataka o investicijama u Gradu Prijedor, vodi jedinstvene baze podataka o projektima koji se realizuju i o stepenu realizacije istih podnosi izvještaje zavisno od traženih parametara, prikuplja, obrađuje, analizira i 10 sortira podatke i informacije potrebne za izradu Strategije razvoja Grada, pri čemu koristi različite vrste softverskih rješenja, radi na promociji rezultata u implementaciji Strategije razvoja prema široj javnosti, učestvuje u izradi prezentacija prijedloga za razvoj grada u saradnji sa privrednim i drugim preduzećima, izrađuje i druge strateške dokumente, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

26. Samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove – obavlja najsloženije stručne poslove iz nadležnosti Skupštine Grada, prati zakonodavnu aktivnost na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, priprema akte koji proizilaze iz nadležnosti Skupštine i njenih radnih tijela, prikuplja, razvrstava i organizuje tehničku obradu materijala za sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, priprema sjednice Skupštine Grada u tehničkom smislu, izrađuje skraćene zapisnike sa sjednica Skupštine Grada i njenih radnih tijela, izrađuje akte donesene na Skupštini i radnim tijelima i blagovremeno ih dostavlja odjeljenjima Gradske uprave i drugim subjektima, priprema materijale za objavu u „Službenom glasniku Grada Prijedor“, obavlja poslove prijave, odjave, promjene registracije obveznika doprinosa kod nadležne poreske uprave, koje su nastale prilikom izbora odbornika Skupštine Grada i prestanka njihovog mandata, kao i izbora i razrješenja članova stalnih radnih tijela Skupštine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

27. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove i tonsko snimanje sjednica Skupštine – obavlja tehničke poslove za tonsko snimanje i operativni rad na računaru za elektronsko glasanje u toku skupštinskog zasjedanja, vrši obradu i arhiviranje tonskih i elektronskih zapisa, vrši tehničke pripreme za prezentacije skupštinskih i drugih materijala, stara se o ispravnosti tehnike, vrši sortiranje i kopiranje skupštinskih materijala, stara se o dostavi poziva i materijala za Skupštinu Grada, vrši administrativno-tehničku obradu materijala Skupštine i radna tijela Skupštine, izrađuje „Službeni glasnik Grada Prijedor“, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i sekretar Skupštine Grada, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

28. Samostalni stručni saradnik za e-poslovanje – obavlja poslove praćenja, proširivanja, informisanja izvještavanja, međusobnog povezivanja i korištenja postojećih softverskih rješenja, povezivanja postojećih softverskih rješenja sa e-poslovanjem, a najviše iskoristivost sistema u e-upravi, poslove omogućavanja masovnog pristupa informacijama i transparentnost istih, vrši praćenje rada e-dokumenta, dopune, izvještaji i promjene u skladu sa zakonskim promjenama, vrši pripremu i održavanje internet strnice u području e-uprave, prati zahtjeve i potrebe za promjenema na internet stranici vezano za e-upravu, prati i održava e-infopult, pruža svakodnevnu podršku postavljanju informacija na zvaničnu veb stranicu Grada kao i upravljanje istom kroz softverska rješenja koja koristi Gradska uprava, prati i pruža podršku za rad svim e-servisima Gradske uprave, priprema prijedloge izmjena i dopuna u radu e-uprave, prati tokove i protoke informacija u e-upravi, analizira potrebe za proširenjem e-uprave, prati razvoje aplikacija i predlaže korištenje i poboljšanje postojećih softvera za e-upravu, prati i održava uređaje komunikacionog sistema, prati razvoj novih uređaja i predlaže dopunjavanje i razvoj u skladu sa potrebama, učestvuje u radu na uvođenju novih standarda, organizacionih propisa i uputstava, sprovodi obuke korisnika za rad na softverskim rješenjima, korišćenju podataka, vrši tehničku pripremu i održavanje info-kioska, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

29. Stručni saradnik za nabavke – ekonom – obavlja poslove vezane za realizaciju ugovora o javnoj nabavci kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i materijala za održavanje čistoće objekata Gradske uprave, i to: pribavlja trebovanja materijala i usluga po odjeljenjima, pribavlja saglasnost finansijera da su sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuće poslove i izdaje zahtjeve za nabavku roba i materijala koji su planirani budžetom za tekuću godinu i finansijskim planom Gradske uprave, izdaje materijale za kompletiranje dokumentacije od trebovanja, predračuna, zahtjeva za nabavku, narudžbenice, izdatnice do računa, vodi evidenciju o broju izdatih narudžbenica u knjizi datih izjava, obavlja kontrolu putnih naloga u vezi potrošnje goriva za službena vozila, prikuplja podatke za izradu godišnjeg budžetskog plana iz nadležnosti Odsjeka, prati utrošak kancelarijskog materijala po organizacionim jedinicama i učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za javne nebavke koje se odnose na sredstva za kancelarijski materijal, obavlja poslove oko sklapanja ugovora za mobilne telefonske brojeve zaposlenih, izdaje reverse o kretanju osnovnih sredstava, vodi evidenciju o prisustvu na radu zaposlenih u Odsjeku, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

30. Šef Odsjeka za mjesne zajednice – rukovodi Odsjekom i organizuje rad u Odsjeku, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju poslova, koordiniše rad savjeta mjesnih zajednica, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije Strategije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Stručne službe Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik druge kategorije.

31. Samostalni stručni saradnik za prijem građana – obavlja neposredan prijem građana u cilju olakšavanja komunikacije građana sa Gradonačelnikom, daje odgovore, uputstva i obavještenja na zahtjeve i pitanja građana, razmatra predstavke i pritužbe građana u saradnji sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i drugim nadležnim organima, neposredno komunikacira sa građanima radi bržeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana kao i uočavanja osnovnih problema sa kojima se sreću kako bi se isti sistemski rješavali u saradnji sa nadležnim službama Grada, formira bazu podataka o broju prijavljenih građana i problemima koje treba riješiti, te riješenih pitanja, izrađuje obrasce i procedure za prijem građana, sedmično obavještava šefa Kabineta o preduzetim radnjama, a po potrebi i češće, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i Gradonačelnika.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

1. za radno mjesto stručni saradnik za poslove mjesne kancelarije
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi i poseban stručni ispit za matičara;

2. za radno mjesto stručni saradnik – matičar
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi i poseban stručni ispit za matičara;

3. za radno mjesto stručni saradnik za pružanje informacija pravnim i fizičkim licima
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog smjera,
– radno iskustvo: šest mjeseci radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

4. za radno mjesto stručni saradnik za prijem podnesaka
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog smjera,
– radno iskustvo: šest mjeseci radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

5. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za evidenciju i praćenje stalne imovine
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomski fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

6. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i investicije
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomski fakultet, fakultet za menadžment ili fakultet organizacionih nauka,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

7. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, poljoprivredni fakultet, odsjek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda ili ratarsko-povrtarski smjer,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

8. za radno mjesto viši stručni saradnik za poslove iz oblasti zaštite biljaka
– školska sprema: VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, poljoprivredni fakultet, odsjek biljna proizvodnja, smjer zaštita biljaka
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

9. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički, studentski i omladinski standard
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet ili fakultet društvenog i humanističkog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

10. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenih, humanističkih ili prirodnih nauka,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

11. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

12. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

13. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za puteve
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, saobraćajni ili građevinski fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

14. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine – školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani ekolog, fakultet za zaštitu životne sredine, tehnološki fakultet ili drugi tehnički fakultet, – radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja, – stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

15. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, poslove koordinacije projekata i infrastrukture
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, tehnički fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

16. za radno mjesto viši stručni saradnik za javnu higijenu, hortikulturu i komunalne poslove
– školska sprema: 180 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani poljoprivredni inženjer, smjer hortikultura ili diplomirani sanitarni inženjer,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

17. za radno mjesto viši stručni saradnik za naplatu komunalnih taksa
– školska sprema: 180 ECTS bodova ili ekvivalent, društvenog smjera,
– radno iskustvo: devet mjeseci radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

18. za radno mjesto stručni saradnik za poslove građenja i evidencije imovine Grada
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, građevinska, geodetska. upravna ili gimnazija,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

19. za radno mjesto stručni saradnik za kategorizaciju boraca i automatsku obradu podataka
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: šest mjeseci radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

20. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove eksproprijacije nekretnina
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

21. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za pripremu postupaka i evidenciju kontrola subjekata u oblasti inspekcije za hranu i zdravstvene inspekcije
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani sanitarni inženjer,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;
– vozački ispit: „B“ kategorije;

22. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

23. za radno mjesto komunalni policajac
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog ili tehničkog smjera
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi,
– vozački ispit: „B“ kategorija;

24. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet tehničkog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;
– vozački ispit: „B“ kategorija;

25. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za izradu strateških dokumenata i izvještavanje
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomski ili informatički fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

26. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet ili fakultet političkh nauka,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

27. za radno mjesto stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove i tonsko snimanje sjednica Skupštine
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

28. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za e-poslovanje
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, tehnički ili informatički fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

29. za radno mjesto stručni saradnik za nabavke – ekonom
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

30. za radno mjesto šef Odsjeka za mjesne zajednice
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;
– vozački ispit: „B“ kategorija;

31. za radno mjesto samostalni stručni saradnik za prijem građana
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Grada Prijedor, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu ovog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
– izjave da kandidat:
1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
3) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Napomena: Navedene izjave su sastavni dio prijavnog obrasca i ne dostavljaju se posebno.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o završenoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana),
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/11, 85/11 i 7/15),
– uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za pozicije pod brojem 1. i 2.,
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),
– vozačka dozvola za pozicije pod rednim brojem 21., 23., 24. i 30.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

VI – Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno.

VII – Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-141/20
Datum: 1. decembar 2020. godine

Gradonačelnik
Milenko Đaković