Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.12.2020.
Broj izvršilaca:

1 OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje
JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv i opis radnog mjesta
1. „Sudski izvršilac“ – jedan (1) izvršilac

Opis poslova: provodi izvršenja sudskih odluka za područje suda;vrši poslove u vezi sa novčanim naplatama, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju,redovno i blagovremeno sačinjava izvještaje po obavljenoj ili neobavljenoj izvršnoj radnji,izdaje priznanice o naplaćenom novcu strankama u vezi izvršnih predmeta,vodi dnevnik rada po predmetima po kojima postupa,obavještava sudiju ili stručnog saradnika o broju predmeta koji se za taj dan trebaju da izvrše, njihovoj vrsti i relaciji kretanja,odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka,obavlja druge poslove po naredbi predsjednika, sekretara i sudije ili stručnog saradnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

II Posebni uslovi: srednja stručna sprema, IV stepen, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen vozački ispit «B» kategorije, poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje o neosuđivanosti -kopija lične karte
-kopija vozačke
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Uz prijavu prilažu kopije lične karte, vozačke dozvole, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija