JU OŠ „Jovan Dučić“ Lamovita

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 26.11.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Lamovita,
Lamovita bb,79 204
tel.: 052/355-122, e-mail: os071@skolers.org
Broj:371/2020

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17, 31/18), 84/19, 35/20 i 63/20 ), člana 23. Statuta škole i Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19) , direktor škole raspisuje:

KONKURS
ZA POPUNU SLOBONIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac ,4 časa redovne nastave sedmično,na određeno radno vrijeme do 31.08.2021. godine, sa položenim stručnim ispitom
2. Pedagog, jedan izvršilac, puna norma, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS“, br.44/18, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18 i 26/19)
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,
– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredstava
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličosti , morala , službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljaa djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i mloljetnim licem
– Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podcima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece za izabrnog kandidata ( škola će pribaviti službenim putema prije zasnivanja radnog odnosa).
– Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavaadjece (škola pribavlja slućbenim putem za izabranog kandidata prije zasnivaa radnog odnosa).
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u odrređenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomustečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.)
3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi („SL.glasnik RS“, br.89/18); (samo za radno mjesto pod brojem 1.)
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranjaako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla; (samo za radno mjesto pod brojem 1.)
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 02.12.2020. godine sa početkom u 11,30 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs“ ili lično sekretaru škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija