JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 19.11.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR,
Adresa: Nikole Pašića 4,Prijedor,
tel.-faks : 052/242-871,tel: 052/242-870,
email: ss30@skolers.org,

Na osnovu člana 106. stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 41/18, 35/20, 92/20), direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje,

K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. MAŠINKSA GRUPA PREDMETA – na neodređeno vrijeme…………..1 izvršilac sa iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj 1/16. i 66/18) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj 29/12,80/14 i 83/15).
Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. Stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20)
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl. Glasnik RS“, broj 41/18, 35/20 92/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS“, br.24/19).
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti orginalne ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedeća dokumenta :
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju najmanje četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu
škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 26.11.2020. godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama škole.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se lično dostaviti na protokol škole ili slati na adresu: JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića broj 4, 79 101 Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija