JU Muzička škola “Savo Balaban“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 22.10.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR
Broj: 1044/20
tel.: 052 240-090 ili 052 240-091

Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 25. stav 3. tačka 13. Statuta JU Muzička škola “Savo Balaban“ Prijedor, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 29/12) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor škole, raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor solfeđa – diplomirani muzički pedagog – VII stepen stručne spreme – puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje
uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sedstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.
Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 30.10.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.
Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Muzička škola „Savo Balaban“
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija