Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 22.10.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Naziv i opis radnog mjesta
1. „Šef računovodstva“ – jedan (1) izvršilac

Opis poslova: organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem u računovodstvu,priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa budžeta i prati redovno i blagovremeno izvršavanje budžeta,izrada finansijskih izvještaja i analiza iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, te sudjelovanje u izradi programa rada i finansijskog plana,prati izvršenje finansijskog plana i finansijskih poslova,izrađuje izvještaj o stanju sredstava u knjigovodstvenim evidencijama,prikuplja, sređuje, kontroliše i obrađuje podatke po važećim uputstvima,prati propise iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja radi njihove blagovremene primjene,izrađuje nacrte opštih akata kojima se reguliše materijalno-finansijsko poslovanje suda, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije i postupcima javnih nabavki, izrađuje potrebna uvjerenja na zahtjev radnika suda iz oblasti svog rada, učestvuje u Komisiji za odabiranje arhivske građe iz dokumentarne i popisa bezvrijednog materijala za uništenje,vrši izradu predloženih obračuna i završnog računa,vrši vođenje analitike,vrši obračun godišnje amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,vrši poslove vođenja predmeta corpora delicti (plemenitih materijala, novca i drugih dragocjenosti),radi na prijemu i obradi novopristiglih računa,održava evidenciju o finansijskim operacijama suda,vodi brigu o računima suda na kojima se drže sredstva u ime stranaka,priprema i provodi trezorsko-proceduralne radnje za ovlaštenje transakcije,radi statističke i druge izvještaje vezano za trezorsko poslovanje,ostvaruje saradnju sa ovlašćenim licima iz Trezora, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanjima vezanim za finansiranje rada suda, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

2. „Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima“ -jedan (1) izvršilac

-Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom,izdaje potvrdu o prijemu,kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom,predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima,predaje sve registrovane podneske referentu za upravljenje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise,kreira novu fazu u postojećem predmetu i postupa na isti način kao sa novoformiranim predmetom; tj. predaje ga referentu za upravljanje predmetima,iznošenje starih predmeta (neregistriranih u CMS) za odgovarajući scontro unutar svojih dosadašnjih referata,obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika, sekretara i rukovodioca pisarnice,stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta i konzistentnošću njihovog sadržaja, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa: otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i stručnom saradniku, na osnovu istog vrši identifikaciju spisa predmeta na policama i sortiranje istih po sudijama i stručnim saradnicima, dodaje novozaprimljene predmete koje je prethodno odradio referent za unos dokumenata, provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih radnika u sudu i nakon sravnjavanja odobrava da daktilograf može preuzeti predmete za naredni dan, ulažu podneske i dostavnice, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima,vodi upisnike i imenike predmeta koji se ne vode u CMS-režimu (Kps i Kpp), vrši poslove pripreme statističkih izvještaja, izrađuje odgovarajuće izvještaje i vodi evidenciju o podacima za izvještaje,vrši kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije,i drugi poslovi po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i rukovodioca pisarnice.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
VSS, VII stepen,završen fakultet ekonomskog smjera, položen ispit za certifikovanog računovođu, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
SSS, završena srednja škola društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje o neosuđivanosti
-kopija lične karte
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Uz prijavu prilažu kopije lične karte, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija