JU OŠ „Branko Radičević“, Petrovo

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 22.10.2020.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Branko Radičević“ Petrovo,
Prijedor, Petrovo bb
Tel/Faks: 052/370-024, e-mail: os070@skolers.org
Na osnovu člana 113. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), te člana 2. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) direktor škole raspisuje:
KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor hemije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.08.2021. godine, 2 časa sedmično;
2. Profesor informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, 7 časova sedmično;
3. Profesor muzičke kulture – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, pola norme;
4. Nastavnik demokratije i ljudskih prva – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.08.2021. godine, 1 čas sedmično;
5. Profesor razredne nastave za rad u jutarnjem čuvanju – 1 izršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najkasnije do 30.06.2021. godine, puna norma.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17,31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvavilent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u prostorijama škole,
četvrtak, 29.10.2020. godine u 11.15 časova, a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 12.15 časova za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3. i 4.
petak, 30.10.2020. godine u 11.15 časova, a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 12.15 časova za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 5.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola „Branko Radičević“, Petrovo, Petrovo bb, 79 101 Prijedor, sa naznakom „za konkurs“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija