JU OŠ “Petar Kočić”, Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 08.10.2020.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “Petar Kočić”, Petog korpusa bb, Prijedor,
Broj: 580/20
Na osnovu člana 113. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19) a u vezi sa Odlukom direktora o raspisivanju konkursa broj: 576/20 raspisuje se:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Pedagog sa položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021. godine……….1 izvršilac
2. Nastavnik matematike sa položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva………1 izvršilac
3. Nastavnik matematike pripravnik, 4 časa sedmično na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021. godine……….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18,84/19,35/20,63/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djece,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
-Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ( za radno mjesto pod rednim brojem 1), odnosno da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostavrenih najmanje 180 ECTS bodova ( za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3)
-Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ( za radna mjesta pod renim brojem 1 i 2)
-Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od četiri godine ili ekvivalent ( za radno mjesto pod rednim brojem 1), odnosno ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent ( za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3).
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preraučunati u puno radno vrijeme.
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu ( za radna mjesta 1 i 2)
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik RS“; broj 74/18, 26/19) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, Petog korpusa bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u utorak 13.10.2020. godine u 11,00 časova u prostoriji škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija