JU Mašinska škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 01.10.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU MAŠINSKA ŠKOLA Prijedor,
Djelovodni broj: 918/20

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), člana 3. stav 1-4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09), i Odluke Školskog odbora broj: 896/20 od 10.9.2020.godine, Školski odbor r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

I – Predmet
Školski odbor JU Mašinska škola Prijedor, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Mašinska škola Prijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole i to:
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin RS, odnosno BiH;
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu.
     
2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima
koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje
vaspitno-obrazovnog rada škole i
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
    
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjesci);
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
8. Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;
9. Prijedlog programa rada za mandatni period;
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca);
12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH i
13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.
     
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.
     
VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU MAŠINSKA ŠKOLA Prijedor, Ul. Nikole Pašića br.4, 79101 Prijedor sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI)“. Na poleđini koverete navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
    
IX – Napomene
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija