JU Muzička škola “Savo Balaban“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.09.2020.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ P R I J E D O R
Broj: 816/20
tel.: 052 240-090 ili 052 240-091
Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18 i 35/20) i člana 25. stav 3. tačka 13. Statuta JU Muzička škola “Savo Balaban“ Prijedor, direktor škole, raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor fizike -diplomirani fizičar – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine
2. Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 3 časa sedmično – pripravnik na određeno vrijeme do 14.10.2021. godine
3. Profesor katoličke vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine
4. Profesor islamske vjeronauke – VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati trebaju da ispunjavaju opšte uslova predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

OPŠTI USLOVI:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sedstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.
Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
*ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
(5) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
(6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 18.09.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
(7) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.
Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Muzička škola „Savo Balaban“
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija