JU Mašinska škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 27.08.2020.
Broj izvršilaca: 8

OPIS RADNOG MJESTA
Broj: 758 / 20 god.
Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ , broj: 41/18 i 35/20), direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1.Profesor za predmet: Pravoslavna vjeronauka – 14 časova, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
2.Profesor za predmet: Islamska vjeronauka – 3 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
3.Profesor za predmet: Katolička vjeronauka – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
4.Profesor za predmet: Primjena računara (II razred-tehničar za obradu drveta)- 4 časa -sa iskustvom i položenim stručnim ispitom (potrebno poznavanje programskih paketa AutoCAD i SOLIDWORKS) – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
5. Profesor za predmet: CNC programiranje (III i IV razred, tehničar CNC tehnologija) – 8 časova, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
6. Profesor za predmet: Konstruisanje (I, II i III razred – tehničar za obradu drveta)- 10 časova – sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
7. Profesor za predmet: Praktična nastava (II razred- tehničar za obradu drveta)- 12 časova- na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine;
8. Profesor za predmet: Automatizacija proizvodnje (IV razred, tehničar za obradu drveta)- 2 časa – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.i 35/2020.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Za dio konkursa koji se odnosi na lica sa radnim iskustvom, pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018 i 35/2020).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj: 24/2019) kandidati su obavezni priložiti:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
7. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati
kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 31.08.2020. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4 sa naznakom za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija