JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 20.08.2020.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA
NIKOLE PAŠIĆA 2, PRIJEDOR
TEL. 052/211-209
Broj: 356/20
Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS („Službeni glasnik RS“, broj 41/18, u daljem tekstu: Zakon), direktor JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor raspisuje

K O N K U R S
Za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor matematike, puna norma, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, za lice bez iskustva, 1 izvršilac,
2. Profesor pravoslavne vjeronauke, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine, za lice sa iskustvom, 1 izvršilac,
3. Profesor islamske vjeronauke, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine, za lice sa iskustvom, 1 izvršilac,
4. Profesor katoličkog vjeronauka, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine, za lice sa iskustvom, 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16 i 66/18.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18 i 35/20, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).
  
Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti:
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti nkandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit,
10. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
12. Uvjerenje o radnom stažu,
13. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca (za radno mjesto pod tačkom 1.);
14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca (za radno mjesto pod tačkom 1.);
15. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida (za radno mjesto pod tačkom 1.);
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 26.08.2020. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 2. sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija