JU OŠ „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 20.08.2020.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
R E P U B L I K A S R P S K A
JU OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE
Trnopolje bb, Kozarac, Prijedor, Tel/Fah:052/320-066, e-mail: os074@skolers.org
Broj: 01- 113/20
Na osnovu člana 139. stav (1) i stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18 i 84/19), člana 55. Statuta JU OŠ „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, te Saglasnosti Predsjednika aktiva direktora regije Prijedor i Oštra Luka broj: AD 75/20 od 07.08.2020. godine, direktor škole raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike – 4 časa 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine sa, najmanje, 12 mjeseci radnig iskustva;
2. Nastavnik fizike – 6 časova 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine sa, najmanje, 12 mjeseci radnog iskustva.
3. Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 časa fakultativne nastave, na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine sa, najmanje, 12 mjeseci radnog iskustva;
4. Nastavnik ukrajinske vjeronauke – 5 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine. sa, njmanje, 12 mjeseci radnog iskustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1) i stav 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18 i 84/19), i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18 i 84/19), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od, najmanje, godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanjeu i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijimima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.gl. RS“ broj: 74/18 i 26/19)

Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijih poslodavca;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće u utorak, 25.08.2020. godine u 08:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, 79202 Kozarac, sa naznakom „za konkurs“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija