Konkurs za izbor direktora IPC “Kozarski vjesnik” a.d. Prijedor

Na osnovu člana 34. stav 5. Statuta IPC “Kozarski vjesnik” a.d. Prijedor, Skupština akcionara raspisuje KONKURS za izbor direktora IPC “Kozarski vjesnik” a.d. Prijedor

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora i određuju se opšti i posebni uslovi.

1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske i BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivična djela koja se čine nepodobnim za direktora,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da se na kandidata ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
– da ne obavlja dužnost, aktivnost i da nije u položaju koji dovodi do sukoba interesa.

2. Posebni uslovi:
– VSS (VII stepen),
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,
– posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja za obavljanje poslova upravljanja i poznavanje sadržaja i načina rada menadžera.

3. Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjeren prepis diplome,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– biografi ju,
– potvrdu o radnom stažu,
– uvjerenje da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
– ovjerenu izjavu u vezi sa članom 9. Ustava BiH.

4.
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u “Glasu Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave poslati poštom na adresu: IPC “Kozarski vjesnik” a.d. Prijedor, Ul. Save Kovačevića br. 15, Prijedor, sa naznakom: za izbor direktora.

Predsjednik Skupštine,
Stana Marinović, s.r

Službeni glasnik RS