JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika u MUP RS U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se popuna upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika i to:

1. KABINET MINISTRA
1.1. Stručni savjetnik – Sveštenik, Kabinet ministra ………………………………….1 izvršilac
Opis poslova i zadataka: Vrši organizaciju vjerskog života i brigu o vjerskim potrebama svih pravoslavnih vjernika – pripadnika Ministarstva. Vodi
brigu o vjerskim potrebama, priprema i sprovodi vjerske obrede, pruža duhovnu pomoć u slučaju smrti, tešjkih povreda, stradanja i ostalih okolnosti, obavlja savjetodavnu funkciju, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Visoka stručna sprema, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

2. UPRAVA ZA POLICIJSKU OBUKU
2.1. Perač rublja, Odjeljenje za logistiku i internatske usluge, Uprava za policijsku obuku………………………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Pere rublje, pegla i sortira, rukuje mašinama i drugim uređajima za pranje rublja i peglanje i odgovoran je za rad istih, održava
čistoću praonice i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Osmogodišnja škola.

3. CENTAR ZA OBUKU
3.1. Radnik na održavanju čistoće, Odjeljenje za održavanje, Jedinica za logistiku, Centar za obuku……………………………………..2 izvršioca

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću prostorija i opreme u objektima Uprave, vrši zamjenu zavjesa, ručnika, vrši redovno dezinfekciju školske opreme i mokrih čvorova u objektu Uprave, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Osmogodišnja škola.

4. POLICIJSKA UPRAVA BANJA LUKA
4.1. Održavanje čistoće, PS Kotor Varoš, Policijska uprava Banja Luka……….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

5. POLICIJSKA UPRAVA DOBOJ
5.1. Kućni majstor, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Doboj……………………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Stara se o čuvanju, održavanju i upotrebi cjelokupne imovine i inventara, radi na opravci svih uređaja u objektima, vodi
računa o čišćenju i zagrijavanju objekata, u slučaju nestanka, oštećenja i drugih problema u objektima, blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: KV radnik, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja ili VKV radnik, najmanje devet
mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

5.2. Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Doboj…………………………1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

6. POLICIJSKA UPRAVA BIJELJINA
6.1. Tehnički sekretar – daktilograf, PS za BS Bijeljina, Sektor policije, Policijska uprava Bijeljina……………………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

6.2. Tehnički sekretar – daktilograf, PS Pelagićevo, Policijska uprava Bijeljina………………………………………………………….1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

7. POLICIJSKA UPRAVA TREBINJE
7.1. Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno – finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Trebinje……………………………2 izvršioca

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

8. POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR
8.1. Kućni majstor, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Prijedor………………….1 izvršilac
Opis poslova i zadataka: Stara se o čuvanju, održavanju i upotrebi cjelokupne imovine i inventara, radi na opravci svih uređaja u objektima, vodi
računa o čišćenju i zagrijavanju objekata, u slučaju nestanka, oštećenja i drugih problema u objektima, blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: KV radnik, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja ili VKV radnik, najmanje devet
mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

9. POLICIJSKA UPRAVA ZVORNIK
9.1. Održavanje čistoće, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove, Policijska uprava Zvornik…………………………..2 izvršioca

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

9.2. Održavanje čistoće, PS Kozluk, Sektor policije, PU Zvornik…………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

10. POLICIJSKA UPRAVA MRKONJIĆ GRAD
10.1. Održavanje čistoće, PS Mrkonjić Grad, Policijska uprava Mrkonjić Grad…………………………………………………..1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Održava čistoću u objektima i zgradama, pere, pegla i vrši zamjenu zavjesa, stora, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ručnika, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Niža stručna sprema.

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:
1. odgovarajuća školska sprema
2. radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja.

Prijave na Javni konkurs kandidati dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi na portalu MUP RS, internet stranici MUP RS i u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 20/15, uz koji prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:
1. lične karte ili pasoša
2. diplome o završenoj stručnoj spremi
3. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Postupak i izbor kandidata u skladu sa Uredbom vrši komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.
Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije sledećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu. Ako izabrani kandidat iste ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi naprijed navedene dokaze.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Ministarstvo će odbaciti zaključkom na koji se može uložiti žalba Odboru državne uprave za žalbe, putem MUP RS, u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

Prijavu sa dokazima dostavljati lično ili putem pošte na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka.

M I N I S T A R
mr Dragan Lukač

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika