Imenovanje direktora JU OŠ “Jovan Cvijić“ Brezičani

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 25.06.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Jovan Cvijić“
Brezičani bb, 79208 Brezičani
tel.: 052/339-605, e-mail: os068@skolers.org
DJ.BROJ: 74/20

Na osnovu člana 136. stav (6), stav (7) i stav (8) , člana 137. stav (4) ,stav (5) i stava (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18), i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Jovan Cvijić” Brezičani o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 54/20 od 08.05.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani raspisuje :

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani

I – PredmetŠkolski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Jovan Cvijić“ Brezičani.

II – Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić” Brezičani se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Cvijić“ Brezičani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu ( “Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18) , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18) to:

1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske- da je stariji od 18 godina.2. Posebni uslovi:
– Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19),
– Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,
– Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Potrebna dokumentacija:
Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:
-Izvod iz matične knjige rođenih,-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiHUvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanovaOsnovna škola “Jovan Cvijić” Brezičani, 79208 Brezičani, sa naznakom ” Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Jovan Cvijić” Brezičani” ( NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene: Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ ” Jovan Cvijić“ Brezičani, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija