Zagrebački “Kraš” objavio je ponudu za preuzimanje preostalih 23,91 odsto dionica prijedorskog preduzeća za proizvodnju keksa “Mira”, objavljeno je na stranici Banjalučke berze.

Kako je istaknuto u ponudi, u skladu sa zakonskim obavezama, ponuđena je cijena od 1,2109 maraka po akciji u skladu s posljednjim godišnjim finansijskim izvještajem preduzeća. Ukupno, “Kraš” je vlasnik 18.473.634 akcija, pri čemu je nominalna vrijednost svake akcije jedna konvertibilna marka, te osnovni kapital emitenta iznosi 18.473.634 KM,

Podsjećanja radi, Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) RS u februaru je naložila “Krašu” Zagreb i Mesnoj industriji “Braća Pivac” Vrgorac da u roku od 15 dana podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “Mira” Prijedor. Krašu je takođe zabranjeno da odlučuje u Skupštini akcionara “Mire”, jer je još prije godinu dana sama ili zajedno sa MI “Braća Pivac” imala obavezu da objavi ponudu za preuzimanje preostalih akcija u prijedorskom preduzeću, što nije uradila, čime je prekršila Zakon o preuzimanju akcionarskih društava u RS.

MI “Braća Pivac” su u međuvremenu povećala svoj udio u vlasništvu “Kraša”, čime je automatski postala vlasnik 14.057.065 akcija “Mire”, odnosno 76,09 odsto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime je nastala i obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, koja nije ispoštovana na vrijeme.

“‘Krašu’ je nastupila zabrana vršenja prava glasa u Skupštini akcionara emitenta po osnovu svih stečenih akcija emitenta računajući od 17. januara 2019, kada je MI ‘Braća Pivac’ posredno stekla više od 30% akcija ‘Mire’, pa sve dok ne sprovede postupak preuzimanja u skladu sa zakonom”, navodi se u Rješenju Komisije za HOV, koje je izdato 12. februara”, objavljeno je tom prilikom na Banjalučkoj berzi.

“Ciljevi ponudioca i njegove namjere u vezi sa emitentom koga preuzima, u slučaju uspjeha javne ponude, usmjereni su na obezbjeđenje kontinuiranog poslovanja emitenta. Ponudilac ima za cilj da svojim aktivnim učešćem doprinese realizaciji postojećih poslovnih planova emitenta te daljem razvoju poslovanja. Broj zaposlenih će biti u skladu sa budućim potrebama emitenta. Ponudilac ne planira promjenu mjesta obavljanja djelatnosti emitenta koji se preuzima”, navedeno je u “Krašovoj” ponudi.

Takođe, kako su pojasnili, oni snose sve troškove koji proizađu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja, izuzev troškova prihvatanja ponude koje snosi akcionar koji prihvata ponudu.

“Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od deset dana od dana isteka roka važenja ove ponude”, naglasili su, uz napomenu da je rok važenja ponude 30 dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Akcionar koji želi da prihvati ovu ponudu dužan je da akcije koje su predmet ponude deponuje kod depozitara, do isteka roka važenja ponude.

Pokušali smo dobiti komentar od predstavnika Penzijskog rezervnog fonda RS, koji je drugi akcionar “Mire” po veličini, ali nam niko nije javio.

Nezavisne novine
Foto – arhiva