Željeznice Republike Srpske a.d.

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Banja Luka
Otvoreno do: 06.02.2020.
Broj izvršilaca: 20

OPIS RADNOG MJESTA
ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A. D.
D O B O J
Na osnovu člana 33. Zakona o radu (“Sl.glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), člana 3 i 4.Pravilnika o radu Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj , a u vezi sa odredbama 646 Pravilnika o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja,te Zaključka Uprave Društva broj:I-4.1647/20 od 27.01.2020.godine., vd generalnog direktora donosi:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Shodno ukazanoj potrebi, vd generalnog direktora raspisuje javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:
I 1. Bravar u Sekciji za OŠV Doboj, RJ lokomotivska radionica, bravar III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 6 mjeseci radnog iskustva ………..1 izvršilac
2. Mehaničar u Sekciji za OŠV Doboj, RJ lokomotivska radionica, mehaničar III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 6 mjeseci radnog iskustva……..1 izvršilac
3. Zavarivač u Sekciji za OŠV Banja Luka, RJ kolska radionica, zavarivač III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva……….1 izvršilac
4. Bravar u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka, bravar KV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva ……. 1 izvršilac
5. Zavarivač u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka,zavarivač KV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva……1 izvršilac
6. Pjeskar kola u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka, PK II SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva…… 1 izvršilac
7. Mašinovođa u Sekciji za vuču vozova Doboj, RJ za vuču vozova Doboj, tehničar vuče IV SSS, I zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku……1 izvršilac
8. Mašinovođa u Sekciji za vuču vozova Banja Luka, RJ za vuču vozova Banja Luka,tehničar vuče IV SSS, I zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku …..2 izvršioca
9. Skretničar u Sekciji za STD Doboj, RJ stanica Zvornik Novi, STR II SSS, I zdravstvena grupa, položen stručni ispit po 646 Pravilniku ……1 izvršilac
10. Manevrista u Sekciji za STD Doboj, RJ stanica Zvornik Novi, STR II SSS, I zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku……1 izvršilac
11. Pružni radnik u Sekciji ZOP Banja Luka, RJ ZOP Omarska, PK radnik II SSS, opšta zdrastvena sposobnost……. 2 izvršioca
12. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Zvornik Novi, pružni odred Zvornik Novi, PK radnik II SSS, opšta zdrastvena sposobnost…. 2 izvršioca
13. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Sočkovac, Pružni radnik II SSS, opšta zdrastvena sposobnost…. 2 izvršioca
14. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Doboj I, Pružni radnik II SSS, opšta zdrastvena sposobnost…… 1 izvršilac
15. Tehničar za mjerenje, tehnčiku dokumentaciju i evidenciju u Sekciji za ETP Doboj, RJ EEP i JS Doboj,el.tehničar IV SSS, II zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku….. 2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove navedene u tački I ovog Javnog oglasa.
Ukoliko se na Javni oglas ne prijavi niko od kandidata koji ispunjava uslove u pogledu radnog iskustva i položenog 646 stručnog ispita, prijavljenim kandidatima, bez položenog stručnog ispita i radnog iskustva ponudiće se Ugovor o obavljanju pripravničkog staža, a radi polaganja stručnog ispita.
Ukoliko radnik ima položen ispit 646, a nema potrebno radno iskustvo isti će se primiti na određeno vrijeme do ispunjavanja uslova za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

III
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
Po završetku intervjua imenovana Komisija dostavlja rang listu kandidata Upravi Društva na upoznavanje i VD generalnom direktoru na odlučivanje, a u skladu sa članom 4.Pravilnika o radu Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

IV
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“,a objaviće se i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS, i na oglasnim tablama biroa za zapošljavanje: Doboj, Banja Luka, Prijedor,Zvornik , te internet stranici Društva.

V
Zainteresovani kandidati svoje prijave sa biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem kontakt telefona, naznakom radnog mjesta i organizacionog dijela Društva (skretničar u Sekciji za STD Doboj, RJ Stanica Zvornik Novi ) na koje se prijavljuju, te dokazima o ispunjavanju uslova mogu slati na adresu Željeznica RS a.d. Doboj, Ulica Svetog Save 71 Doboj, ili direktno na pisarnici preduzeća, sa naznakom:
„ prijava na oglas za prijem u radni odnos – ne otvarati“.
Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:
-prijavu sa kraćom biografijom
-diplomu
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu 646
-rodni list
-dokaze o radnom iskustvu na poslovima koji su traženi oglasom
-validno ljekarsko uvjerenje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koje se neće vraćati.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija