JU Mašinska škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 30.01.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
JU Mašinska škola Prijedor
Adresa: Nikole Pašića 4,Prijedor,
tel: 052/242-870, email: ss30@skolers.org,
Djel .broj: 1 – 2 /20.
    
Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ , broj: 41/18) direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Radnik na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom za sljedeće nastavne predmete, i to:

1. Konstruisanje …………………………………………………..4 časa
2. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometriojm…………6 časova
3. Mašinski elementi…………………………………….. …..6 časova
4. Termodinamika ……………………………………………….. 2 časa
5. Energetika ………………………………………………………..2 časa

2. Islamska vjeronuka – sa radnim iskustvom ………. 2 časa……. do 31.8.2020..god.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16. i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju da imaju završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, te Pravilnikom o vrati stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i sredim stručnim školama.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl. Glasnik RS“, br. 41/18) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS“, br.24/19).
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti orginalne ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedeća dokumenta :
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca; za radno mjesato pod rednim brojem 1.
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 3.2. 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija