JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica – Nastavnik njemačkog jezika

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 21.11.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica
Donja Kozica br. 129, 79263 Oštra Luka
tel.: 052/481-648, e-mail: os101@skolers.org
JIB: 4400777230002 , Organizacioni kod: 08140101

Broj: 129/19
Datum: 08.11.2019. godine

Na osnovu člana 139. stav (1) i stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18), te člana 4. stav 1) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18) direktor škole raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik njemačkog jezika – 8 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za učešće na konkursu:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu(„Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanjui obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o
ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180ESTS u trajanju od tri godine ili ekvavilent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
4. Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;
5. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u četvrtak, 28.11.2019. god. u 10 časova u prostorijama škole i intervju nakon završenog testiranja.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola „Josif Pančić“ Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom „za konkurs“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija