JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 07.11.2019.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ P R I J E D O R
Broj: 1301/19
tel.: 052 240-090 ili 052 240-091
Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19), člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor škole raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Računovođa – diplomirani ekonomista – VII stepen stručne spreme, sa radnim iskustvom, koji ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojom se uređuje oblast računovodstva na neodređeno vrijeme
2. Profesor istorije umjetnosti – diplomirani slikar – VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 15.04.2020. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje
uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sedstava,
5) ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koji ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojom se uređuje oblast računovodstva,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavau ostale uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
(5) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
(6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 15.11.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostvljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
(7) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.
Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija