Sa dnevnog reda sjednice Skupštine grada Prijedora najavljene za sutra povučen je izvještaj o radu Dječijeg vrtića “Radost” za prethodnu školsku godinu, a uvršteno imenovanje komisije za primopredaju dužnosti direktora ove predškolske ustanove.

Na prethodnoj sjednici, 3. oktobra, Skupština grada smijenila dosadašnjeg direktora Gordanu Jekić i imenovala na tu dužnost Bojanu Kos. Iako je odluka stupila na snagu 14. oktobra, primopredaja još nije obavljena.

Na dnevni red naknadno je uvršten još i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Zavod za izgradu grada Prijedor” čiji izvjestilac je samostalni odbornik Ranko Kolar, te Informacija o stanju u oblasti amaterizma u kulturi na području grada Prijedora.

U toj informaciji, čiji izvjestilac je koordinator Koordinacionog tijela kulturno-umjetničkih društava i udruženja u oblasti amaterizma u kulturi Nebojša Aleksić, od 14 kulturno-umjetničkih društava i udruženja čiji rad se sufinansira iz budžeta grada, našlo se 13, a ne i jedno od najmlađih i najaktivnijih – Udruženje za očuvanje tradicije Prijedor.

Na dnevnom redu, koji je u prvobitnoj verziji objavljen 15. oktobra, ostalo je pet tačaka kojima se preispituje rad gradonačelnika Milenka Đakovića, a svih pet inicirao je i na njima mjesecima insistira odbornik DF-a Mirsad Duratović.

Riječ je o raspravi i utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi sa neizvršavanjem akata koje je donijela Skupština grada, o informacijama o izvršenju zaključaka i amandmana usvojenih u Skupštini grada od decembra 2018. do avgusta 2019. godine i o realizovanim i nerealizovanim projektima na sanaciji štete nastale u poplavama 2014. godine u posljednjih pet godina godina, te izvještajima o realizaciji ugovora u kojima je grad ugovorna strana u prošloj i ovoj godini.

Odbornici će takođe razmatrati Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana grada Prijedora 2020-2040 godina, kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regylacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra Prvog Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana. Ova tačka bila je na dnevnom redu i na prošlom zasjedanju, ali je većina podržala prijedlog samostalnog odbornika Predraga Starčevića da se ovaj materijal povuče.

Osim aktuelnog časa i referata iz oblasti imovinskopravnih pitanja, na dnevnom redu je još Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture, socijalne i zdravstvene zaštite na podruiju grada Prijedora za period 2019-2023. godine.

Sjednica Skupštine grada Prijedora zakazana je za 10.00 časova.

SRNA