JU OŠ ‘’Petar Petrović Njegoš’’ Busnovi

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 24.10.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ‘’Petar Petrović Njegoš’’ Busnovi, 79101 Prijedor,
Broj: 300/2019
Na osnovu člana 113. Stav (1) i člana 139. Stav (3) tačka 15.. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj :44/17 i 31/18), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19), direktor škole r a s p i s u j e

O G L A S
za izbor i prijem nastavnika

1. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na 8 časova redovne nastave , na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18 ), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18 i 26/19).
U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Opšti uslovi konkursa koje kandidati trba da ispunjavaju:
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.
5. uvjerenje iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1., tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6)) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toklu studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o državnjanstvu,
4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,,
6.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
7.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica koja traže zaposlenje,
9.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,
10.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulug boraca,
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18),, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skadu sa članom 177.Zakona.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 31.10.2019. godine u 10,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu JU OŠ ‘’Petar Petrović Njegoš’’ Busnovi, 79101 Prijedor, sa naznakom ‘’Za konkurs’’ .

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija