Komercijalna banka AD Banja Luka

Oblast: Ekonomija, finansije, Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 25.10.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Komercijalna banka AD Banja Luka raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos radnika na radno mjesto:

Viši stručni saradnik za plasmane u Filijali Prijedor u Komercijalnoj banci AD Banja Luka……..1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:
*vrši obradu i analizu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom od strane komitenta i sačinjavanje prijedloga za kreditni plasman za odobravanje kreditnog plasmana,
*radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke
*izrada odluka, ugovora o kreditu kao i aneksa ugovora;
*praćenje naplate kamate, dospjelih obaveza, kao i provizije po odobrenim kreditima, kao i naplate provizije po izdatim garancijama
*praćenje realizacije ugovora, dospjeća anuiteta, kamata i naplata, kao i aktiviranje instrumenata obezbjeđenja
*prati realizaciju ugovora, vrši kontrolu upotrebe sredstava i urednost otplate kredita u skladu sa ugovorom o kreditu, odlukom o odobravanju kreditnih plasmana i aktima Banke
*vrši izradu izvjeljtaja na osnovu podnetih zahtjeva kao i odobrenih plasmana klijenata;
*izrada analiza, pregleda, izvještaja i informacija o odobrenim kreditima, izdatim garancijama i akreditivima.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za obavljanje posla:
VŠS/VSS VI/VII stepen, ekonomskog ili pravnog usmjerenja
Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
kratku biografiju i
motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2019. godine.
Obavezno navedite poziciju na koju konkurišete.
Prijave dostaviti na na e-mail adresu: posao@kombank-bl.com
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.