JU OŠ „Jovan Dučić“ Lamovita

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 17.10.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“
Lamovita, Lamovita bb,79 204
tel.: 052/355-122, e-mail: os071@skolers.org
Broj:341/19

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18), ), člana 23. Statuta škole i Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19) , direktor škole r a s p i s u j e :

KONKURS
ZA POPUNU SLOBONIH RADNIH MJESTA

1. Voditelj produženog boravka, na određeno radno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2019/2020. godini, sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac ;
2. Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac
3. Nastavnik matematike, ,na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine , sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac ,4 časa redovne nastave sedmično

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS“, br.44/18) i članom 3. Uredbe o izmjeni i dopuni uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik RS“, br.77/12).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18 i 26/19)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,
– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredstava
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličosti , morala , službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljaa djeteta, polnog i drugog nasilja naddjetetom i mloljetnim licem
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podcima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece za izabrnog kandidata škola će pribaviti službenim putema prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog program, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi („SL.glasnik RS“, br.89/18);
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 24.10.2019. godine sa početkom u 13,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs“ ili lično sekretaru škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

Konkurs za posao: OŠ “Desanka Maksimović... JU OŠ “Desanka Maksimović“, Oštra Luka Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca...
Konkurs za posao: Kasir/Prodavac (m/ž) G Petrol d.о.о. Sarajevo KASIR/PRODAVAC Uslijed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za zaposlenima koji će kroz povećanj...
Konkurs za posao: Okružni sud Prijedor prima dva r... Okružni sud u Prijedoru Oblast: Državna služba i uprava, Pravo Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršila...
Konkurs za posao: Osnovna škola “Desanka Mak... JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: ...
Konkurs za posao: Točilac goriva (m/ž) G Petrol d.о.о. Sarajevo TOČILAC GORIVA Usljed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za zaposlenima koji će kroz povećanje...
Konkurs za posao: Centar „Sunce“ Prijedor prima dv... JU Centar „Sunce“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: 2 OPIS RA...
Konkurs za posao: Srednjoškolski centar Prijedor p... JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: 3 ...
Konkurs za posao: Turistička agencija prima radnik... Turistička agencija Vuković KONKURS Za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme: 1. MENADŽER ZA TURIZAM – 1 izvršilac Uslovi za prijavu n...