Fekalna kanalizaciona mreža u naselju Janjića pumpa građena je u više navrata u periodu od 2003. – 2015. godine, različitim izvorima finansiranja i različitim materijalima. Međutim, zbog nedovoljno finansijskih sredstava Projekat do danas nije do kraja završen.

Sadašnje stanje izgrađene kanalizacine mreže je nezadovoljavajuće. Priključenje građana na izgrađenu mrežu je neplansko, a nema ni evidencije o urađenim priključcima, kao ni o kvalitetu izvedenih priključaka.

Prije dva mjeseca „Vodovod“ Prijedor je izvršio snimanje izgrađene kanalizacione mreže podvodnom kamerom (SEESNAKE).

Snimanjem je utvrđeno sljedeće:

1.Na dijelu mreže koja je rađena od betonskih cijevi, a nije nikada dovršena, potrebno je završiti kanalizaciona okna (na tim mjestima je došlo do zatrpavanja cijevi zemljom i drugim materijalom),
2.Na dijelu mreže koja je urađena prije izgradnje saobraćajnica, potrebno je izvršiti izdizanje kanalizacionih okana,
3.Na izgrađenoj kanalizacionoj mreži od PVC cijevi je dosta mulja, deformacija cijevi i loše urađenih spojeva.

Neophodno je izvršiti čišćenje i ispiranje cjevovoda u dužini od 1712m i nakon toga uraditi snimanje podvodnom kamerom, kako bi se vidjelo stanje na tim dijelovima mreže, zatim izvršiti rekonstrukciju cjevovoda profila 200mm, 250mm i 300mm u ukupnoj dužini od 287m i izgradnju-sanaciju oko 50 kanalizacionih okana.

Osim ove rekonstrukcije mreže, prema važećoj projektnoj dokumentaciji Izgradnje fekalne kanalizacione mreže naselja Janjića pumpa, ostalo je da se izgradi još oko 2200m cjevovoda i prepumpne stanice, čime bi se riješilo odvođenje otpadnih voda ovog naselja.

S obzirom da je u naselju Janjića pumpa oko 420 domaćinstava, od velike je važnosti da se završi izgradnja fekalne kanalizacione mreže i da se ona dovede u ispravno stanje, nakon čega bi se mreža preuzela na održavanje i pristupilo planskom rješavanju kućnih priključaka i vođenju evidencije o istim.

Na zahtjev Grada Prijedor, o ovome je sačinjen tehnički elaborat sa predmjerom i predračunom potrebnih radova, sa svim potrebnim prilozima.

Vodovod Prijedor